Inmiddels bent u gewend geraakt aan de tweede (diaconale) collecte in de zondagse vieringen. Deze is ook een aantal keren voor de parochiële caritas instelling geweest. De Zalige Titus Brandsmaparochie heeft een P.C.I. met een vanuit het bisdom benoemd bestuur. Zij hebben zelf een website (www.pcititusbrandsma.nl). Er zijn in verschillende geloofsgemeenschappen werkgroepen actief. Zo ook in Oosterbeek. Van de Oosterbeekse werkgroep is Mevrouw Molleke Willems penningmeester en tot voor kort waren Gerda van Beersum en Antoinet Verborg lid. 

Gerda heeft na lang nadenken moeten besluiten met haar inzet voor de P.C.I. te stoppen. Wij zijn haar dankbaar voor vele jaren inzet! Dat betekent dat we nog met zijn tweeën zijn. Het doel van de P.C.I. is ervoor te zorgen dat er aandacht, hulp en zorg gaat naar mensen die in een moeilijke situatie verkeren en die geen mogelijkheden zien om hun problemen zelf op te lossen. Hulp kan in de vorm van een gesprek, luisterend oor, advies en ook in de vorm van materiële ondersteuning.
De P.C.I. en de diaconieën van de andere kerken (PKN, Remonstranten, Hervormde en Gereformeerde kerk) hebben lange tijd, samen met de gemeente Renkum, geparticipeerd in het Hulpfonds Renkum. Omdat de gemeente zich terug had getrokken en de mogelijkheden om hulp te bieden beperkt waren heeft het fonds besloten zich op te heffen. De gemeenschappelijke diaconieën van de verschillende kerken zien de noodzaak en het belang om samen op te trekken. Nu het Hulpfonds als verbindende factor is verdwenen moet er de komende tijd gezocht worden naar een goede vorm van samenwerking. Op het gebied van de kerstpakketten in december en ook op het gebied van de Vluchtelingen zijn al initiatieven genomen. Vanuit de Raad van Kerken is de werkgroep Kerk en Vluchteling geformeerd. In deze werkgroep zit een vertegenwoordiging van alle kerken in Renkum. Het is de bedoeling om, in nauwe samenwerking met Vluchtelingenwerk Gelderland, praktische hulp te kunnen verlenen en initiatieven te ondersteunen. Omdat ook de directe link met de gemeente is komen te vervallen met het opheffen van het Hulpfonds is het belangrijk om ook hier goede contacten op te bouwen (met het sociaal loket). We willen dit graag in samenwerking met de geloofsgemeenschap van Heelsum Doorwerth en Renkum doen. De komende tijd is er dus heel wat te doen. De werkgroep heeft dan ook dringend behoeft aan mensen die in de werkgroep willen participeren. Met name ook om bijv. hulpvragen te verkennen en de mogelijkheden in de werkgroep te bespreken. Met meer mensen kost het minder tijd en worden de mogelijkheden uitgebreid. Heb je dus een sociaal hart en wil je best eens praten over je mogelijkheden laat het dan weten. Via een telefoontje, mail of door ons gewoon even aan te spreken.