• Zaterdag, 24 Februari 2018 : Uit het boek Deuteronomium 26,16-19.
  Mozes sprak tot het volk: “Heden gebiedt de Heer uw God u deze voorschriften en bepalingen te volbrengen. Gij moet ze stipt ten uitvoer brengen, met heel uw hart en heel uw ziel. Gij hebt heden van de Heer de verzekering gekregen, dat Hij uw God zal zijn, als gij tenminste zijn wegen gaat, zijn voorschriften, geboden en bepalingen onderhoudt en naar Hem luistert. En de Heer heeft heden van u de verzekering gekregen, dat gij, zoals Hij beloofd heeft, zijn eigen volk zult zijn en al zijn geboden zult onderhouden. Daarom zal Hij aan u groter eer, faam en luister schenken dan aan de andere volken, die Hij geschapen heeft, en zult gij een volk zijn dat de Heer uw God is toegewijd, zoals Hij beloofd heeft.”
 • Zaterdag, 24 Februari 2018 : Psalmen 119(118),1-2.4-5.7-8.
  Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de Heer, Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, Hem zoeken met heel hun hart. Uw regels hebt u gegeven opdat wij ons eraan houden. Laat toch mijn wegen recht zijn, ik wil mij houden aan uw wetten. Ik zal u loven met een oprecht hart als ik uw rechtvaardige voorschriften leer. Ik zal mij houden aan uw wetten – verlaat mij dan niet voorgoed.
 • Zaterdag, 24 Februari 2018 :
 • Zaterdag, 24 Februari 2018 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 5,43-48.
  In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Gij hebt gehoord dat er gezegd is: Gij zult uw naaste beminnen en uw vijand haten. Maar ik zeg u: Bemint uw vijanden en bidt voor wie u vervolgen, opdat gij kinderen moogt worden van uw Vader in de hemel, die immers de zon laat opgaan over slechten en goeden en het laat regenen over rechtvaardigen en on­rechtvaardigen. Want als gij bemint die u beminnen, wat voor recht op loon hebt gij dan? Doen de tollenaars niet hetzelfde? En als gij alleen uw broeders groet, wat voor buitengewoons doet gij dan? Doen de heidenen dat ook niet? Weest dus volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is.
 • Zaterdag, 24 Februari 2018 : Commentaar H. Hiëronymus
  “Laten we, zolang we tijd hebben, goed doen aan allen, maar vooral aan onze geloofsgenoten.” (Gal 6, 10) De tijd gedurende de levensloop is de tijd van het zaad. Gedurende dit leven kunnen we zaaien wat we willen. Wanneer dit leven voorbij is, wordt de tijd om te handelen van ons afgenomen. Daarom zegt de Verlosser: “Wij moeten de werken van Hem die Mij gezonden heeft, verrichten zolang het dag is. Er komt een nacht en dan kan niemand werken.” (Joh 9,4) Of we nu ziek zijn of gezond, nederig of machtig, arm of rijk, hongerig of voldaan, laten we alles doen in de naam van de Heer, en met geduld en gelijkmoedigheid van ziel; dan zal zich in ons vervullen wat in de Schrift gezegd wordt: “God zal in alles het heil bevorderen van die Hem liefhebben” (Rm 8, 28). De woede, de hartstocht, de ontvangen smaad die om wraak vraagt, worden voor mij vele gelegenheden voor overwinning, als ik meesterschap over mezelf uitoefen, als ik de stilte voor God bewaar, als ik bij iedere kwetsende prik en onder druk van de ondeugden, aan God denk die me vanuit de Hoogte naar me kijkt. Laten we niet als we dingen weggeven, zeggen: dat is een vriend en deze ander negeer ik; hij heeft recht om iets te ontvangen en die ander moet geminacht worden. Laten we doen als onze Vader, “die de zon laat opgaan over goeden en slechten en die het laten regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen” (cf. Mt 5, 45). De bron van zijn Goedheid is open voor allen. Slaaf en vrije mens, gewone mensen en koning, rijk en arm, allen drinken er gelijk uit. De aangestoken lamp in het huis verlicht alles zonder voorkeur. Aan het einde van zijn leven kon Johannes de Evangelist zijn gedachten, na een overweging, alleen nog maar door deze woorden uitdrukken: “Kindertjes, jullie moeten elkaar liefhebben” (Cf. Joh 13,34). Op het einde zeggen de leerlingen tegen hem: “Meester, waarom zegt u dat voortdurend tegen ons?” Johannes antwoordt met deze waardige zin: “Omdat het het voorschrift van de Heer is; als men alleen die vervult, is dat genoeg”.
 • Vrijdag, 23 Februari 2018 : Uit de profeet Ezechiël 18,21-28.
  Zo spreekt God de Heer: “Wanneer de boosdoener zich afkeert van al de zonden die hij heeft bedreven, wanneer hij al mijn geboden onderhoudt en handelt naar recht en wet, dan zal hij leven, zeker leven en hij zal niet sterven. Van al de wandaden, die hij bedreven heeft, wordt hem er geen meer toegerekend en vanwege de gerechtigheid, die hij betracht heeft, zal hij leven. Zou ik soms behagen vinden in de dood van een boosdoener - zo spreekt God de Heer - en niet veeleer daarin, dat hij zich afkeert van zijn wegen en in leven blijft? Maar wanneer een rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid en verkeerde dingen gaat doen, wanneer hij al de afschuwelijkheden bedrijft, die de boosdoener begaat, moet hij dan in leven blijven? Neen, van al de rechtvaardige daden, die hij verricht heeft, wordt hem er geen meer toegerekend, en vanwege de ontrouw, die hij getoond heeft, vanwege de zonde, die hij heeft bedreven, zal hij moeten sterven. Gij beweert: De weg van de Heer is niet recht! Huis van Israël, luister toch! Zou het werkelijk mijn weg zijn, die niet recht is? Zijn niet veeleer uw eigen wegen niet recht ? Als een rechtvaardige zich van zijn eigen rechtvaardigheid afkeert en kwaad gaat doen, dan zal hij daaraan sterven, sterven om het kwaad dat hij gedaan heeft. En als de boosdoener zich van zijn boze daden afkeert en gaat handelen naar rechtschapenheid en deugd, dan zal hij in leven blijven. Als hij tot inzicht komt en zich afkeert van zijn slechte daden, dan blijft hij zeker in leven, dan zal hij niet sterven."
 • Vrijdag, 23 Februari 2018 : Psalmen 130(129),1-2.3-4ab.4c-6.7-8.
  Uit de diepte roep ik, Heer, luister naar mijn stem. luister naar mijn stem. Wil aandachtig horen naar mijn smeekgebed. Als Gij zonden blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand? Maar bij U vind ik vergeving, daarom zoekt mijn hart naar U. Maar bij U vind ik vergeving, daarom zoekt mijn hart naar U. Maar bij U vind ik vergeving, daarom zoekt mijn hart naar U. Op de Heer stel ik mijn hoop, op zijn woord vertrouw ik. Op de Heer stel ik mijn hoop, op zijn woord vertrouw ik. Gretig zie ik naar Hem uit meer dan wachters naar de ochtend. Meer dan wachters naar de ochtend, Want de Heer is steeds barmhartig, zijn genade onbeperkt. hunkert Israël naar Hem. Hij zal Israël verlossen van zijn ongerechtigheid.

Teksten zijn ontleend aan de website "Dagelijks Evangelie, www.dagelijksevangelie.org"