• Zondag, 24 Juni 2018 : Uit profeet Jesaja 49,1-6.
  Gij eilanden, hoor mij aan, verre volken, luister aandachtig. Al in de schoot van mijn moeder heeft de Heer mij geroepen, nog voor ze mij baarde noemde hij mijn naam. Mijn tong maakte Hij scherp als een zwaard, Hij hield me verborgen in de schaduw van zijn hand; Hij maakte me tot een puntige pijl, Hij stak me weg in zijn pijlkoker. Hij heeft me gezegd: ‘Mijn dienaar ben jij. In jou, Israël, toon ik mijn luister.’ Maar ik zei: ‘Tevergeefs heb ik me afgemat, ik heb al mijn krachten verbruikt, het was voor niets, het heeft geen zin gehad. Maar de Heer zal me recht doen, mijn God zal me belonen.' Toen sprak de Heer, die mij al in de moederschoot gevormd heeft tot zijn dienaar om Jakob naar hem terug te brengen, om Israël rond hem te verzamelen – dat ik aanzien zou genieten bij de Heer en dat mijn God mijn sterkte zou zijn. Hij zei: ‘Dat je mijn dienaar bent om de stammen van Jakob op te richten en de overlevenden van Israël terug te brengen, dat is nog maar het begin. Ik zal je maken tot een licht voor alle volken, opdat de redding die ik brengen zal tot aan de einden der aarde reikt.’
 • Zondag, 24 Juni 2018 : Psalmen 139(138),1-3.13-14ab.14c-15.
  Gij kent mij, Heer, en Gij doorschouwt mij, Gij ziet mij waar ik ga of sta. Van verre kent Gij mijn gedachten, Gij weet waarom ik bezig ben of rust, Gij let op al mijn wegen. Want wat er in mij is hebt Gij geschapen, Gij hebt mij als een weefsel in de moederschoot gevormd. Ik dank U voor het wonder van mijn leven, voor alle wonderwerken die Gij hebt gemaakt. Gij weet ook alles wat er omgaat in mijn geest, Ik dank U voor het wonder van mijn leven, voor alle wonderwerken die Gij hebt gemaakt. Gij weet ook alles wat er omgaat in mijn geest, Ik dank U voor het wonder van mijn leven voor alle wonderwerken die Gij hebt gemaakt. Gij weet ook alles wat er omgaat in mijn geest mijn diepste wezen is U niet verborgen. Toen ik geheimnisvol werd voortgebracht, mijn levensdraden in de schoot gevlochten werden.
 • Zondag, 24 Juni 2018 : Uit de Handelingen der apostelen 13,22-26.
  In die dagen zei Paulus: Nadat God Saul verworpen had, verhief Hij David tot koning van het volk Israël. Van deze gaf Hij het getuigenis: Ik heb David gevonden, de zoon van Isaï, een man naar mijn hart, die mijn wil in alles zal volbrengen. Uit diens nakomeling­schap heeft God volgens belofte voor Israël een Verlosser doen voortkomen, Jezus, nadat reeds Johannes voor zijn optreden een doopsel van bekering aan heel het volk van Israël had gepredikt. Toen Johannes aan het einde van zijn loopbaan was, zei hij: Wat ge meent dat ik ben, ben ik niet; maar na mij komt iemand, wiens schoeisel ik niet waard ben los te maken. Mannen, broeders, zonen uit Abrahams geslacht en godvre­zenden onder u: tot ons is dit woord van verlossing gezonden.
 • Zondag, 24 Juni 2018 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 1,57-66.80.
  In die tijd brak voor Elisabet het ogenblik aan, dat zij moeder werd; zij schonk het leven aan een zoon. Toen de buren en de familie hoorden, hoe groot de barmhartigheid was die de Heer aan haar had betoond, deelden zij in haar vreugde. Op de achtste dag kwam men het kind besnijden en ze wilden het naar zijn vader Zacharias noemen. Maar zijn moeder zei daarop: 'Neen, het moet Johannes heten.' Zij antwoord­den haar: 'Maar er is in uw familie niemand die zo heet.' Met gebaren vroegen zij toen aan zijn vader, hoe hij het wilde noemen. Deze vroeg een schrijftafeltje en schreef er op: 'Johannes zal hij heten.' Ze stonden allen verbaasd. Onmiddellijk daarop werd zijn mond geopend, zijn tong losgemaakt en verkondigde hij Gods lof. Ontzag vervulde alle omwonenden en in heel het bergland van Judea werd al het gebeurde rondverteld. Ieder die het hoorde, dacht er over na en vroeg zich af: 'Wat zal er worden van dit kind?' Want de hand des Heren was met hem. Het kind groeide op en de Geest beheerste hem meer en meer. Hij verbleef in de woestijn tot de dag, waarop hij zich aan Israel in het openbaar vertoonde.
 • Zondag, 24 Juni 2018 : Commentaar H. Maximilianus van Turijn
        Terecht kan Johannes de Doper met de Heer onze Verlosser zeggen: "Hij moet groter worden, en ik kleiner" (Joh 3,30). Deze uitspraak verwerkelijkt zich op dit huidige moment: bij de geboorte van Christus verlengen de dagen zich; bij die van Johannes korten ze weer... Als de Verlosser verschijnt neemt de dag duidelijk toe; hij neemt weer af op het moment dat de laatste profeet sterft, want er staat geschreven: "De Wet en de profeten hebben geheerst tot aan Johannes" (Lc 16,16). Het was onvermijdelijk dat het naleven van de Wet verduistert op het moment dat het Evangelie begint te stralen in de duisternis; het Oude Testament wordt opgevolgd door de glorie van het Nieuwe Testament.       De evangelist zegt over Jezus Christus: “Het ware licht, dat ieder mens verlicht” (Joh 1,9)... Op het moment dat de lengte van de nacht bijna de hele dag bedekte, heeft de Heer plotseling zijn licht laten zien. Zijn geboorte heeft de duisternis van de zonden van de mensheid verjaagd, zijn komst heeft een einde gemaakt aan de nacht en heeft de mensen het licht en de dag gebracht...       De Heer zegt dat Johannes een lamp is: “Johannes was een lamp die helder brandde, en u hebt zich een tijd in zijn licht verheugd” (Joh 5,35). Het licht van de lamp verbleekt bij de straling van de zon; de vlam vermindert, overwonnen door een stralender licht. Welk redelijk mens bedient zich van een lamp in de volle zon?... Wie zou nog komen voor de reinigingsdoop van Johannes (Mc 1,4), wanneer de doop van Jezus het heil brengt?
 • Zaterdag, 23 Juni 2018 : Uit het 2e boek der Kronieken 24,17-25.
  Na de dood van de priester Jojada kwamen aanzienlijken van Juda en betuigden koning Joas hun hulde. En de koning luisterde naar hen. In die dagen verwaarloosde het volk de tempel van de Heer, de God van hun vaderen, en het vereerde heilige palen en afgodsbeelden. Om deze zonde kwam een hevig toorn over Juda en Jeruzalem. De Heer stuurde profeten op hen af om hen tot inkeer te brengen; dezen waarschuwden hen, maar zij wilde niet luisteren. Toen kwam de geest van God over Zekarja, de zoon van Jojada, de priester. Hij ging voor het volk staan en sprak tot hen: Zo spreekt God: Waarom overtreedt gij de geboden van de Heer zonder enig voordeel daarbij te vinden? Omdat gij de Heer in de steek gelaten hebt, heeft Hij u in de steek gelaten. Maar het volk spanden tegen Zekarja en op bevel van de koning stenigden zij hem in de voorhof van de tempel van de Heer. Zo weinig dacht de koning Joas aan alle weldaden die Jojada hem bewezen had, dat hij diens zoon Zekarja liet vermoorden. Stervend riep deze nog: de Heer moge het zien en het wreken. Bij de jaarwisseling rukte het leger der Arameeën tegen Joas uit; ze trokken Juda en Jeruzalem binnen, brachten de aanzienlijken van het volk om het leven, en stuurde alles wat zij buit gemaakt hadden naar de koning van Damascus. Want ofschoon het leger der Arameeën slechts uit weinigen bestond, liet de Heer hun zeer veel buit in handen vallen, omdat zij de Heer, de God van hun vaderen, in de steek gelaten hadden. Ook aan Joas voltrokken zij het strafgericht. Want toen zij hem met hevige pijnen hadden achtergelaten, zwoeren zijn hovelingen tegen hem samen om het bloed van Jojada's zoon te wreken. Zij vermoorden hem in zijn bed. Hij werd begraven in de Davidstad, maar niet in de graven der koningen.
 • Zaterdag, 23 Juni 2018 : Psalmen 89(88),4-5.29-30.31-32.33-34.
  Ik heb met David een verbond gesloten, mijn uitverkoren dienaar met een eed beloofd: Ik zal uw nageslacht in stand houden voor eeuwig, in alle tijden blijft uw troon bestaan. Voor altijd kan hij rekenen op mijn genade, voor immer blijft mijn bond met hem van kracht Ik zal aan zijn geslacht geen einde maken, noch aan zijn troon, zolang de hemel dagen heeft. Indien zijn zonen ontrouw worden aan mijn wet en niet meer leven volgens mijn geboden, Indien zij mijn verordeningen schenden, aan mijn bevelen niet voldoen; Dan zal Ik hun vergrijpen met de roede straffen, met slagen hen doen boeten voor hun schuld Maar hem zal Ik mijn gunst niet ontnemen, aan wat Ik beloofd heb blijf Ik trouw.

Teksten zijn ontleend aan de website "Dagelijks Evangelie, www.dagelijksevangelie.org"