10 december 2018

 • Maandag, 10 December 2018 : Uit profeet Jesaja 35,1-10.
  Zo spreekt de Heer: Woestijn en steppe zullen zich verheugen, jubelen en bloeien de dorre vlakte. Pronken zal zij met de lelies, van blijdschap jubelen en juichen. De glorie van de Libanon valt haar ten deel, de luister van Karmel en Sjaron. Zij zullen de glorie van de Heer aanschouwen, de luister van onze God. Maak slappe handen sterk, geef kracht knikkende knieën. Spreekt tot allen die de moed verloren hebben: Vat moed en vreest niet: Uw God komt om de wraak te voltrekken, God komt om te vergelden en om u te redden. Dan gaan de ogen van blinden weer open en zullen de oren van de doven geopend worden. De lamme zal springen als herten en jubelen de tong van de stomme. Ja, in de steppe zullen beken ontspringen, rivieren in de woestijn. De dorre vlakte wordt een vijver, het dorstige land één waterbron. En op de plaats waar de jakhalzen huisden zullen biezen groeien en groen riet. Het verzengde land wordt een waterplas, dorstige grond wordt waterrijk gebied; Een hoge, gebaande weg zal daar lopen, die de heiligen weg zal heten. Geen onreine betreedt die weg en de dwazen dwalen er niet. Er zal geen leeuw te bekennen zijn en wilde dieren komen er niet, maar vrijgekochten zullen die weg begaan. En degene die verlost door de Heer verlost zijn, zullen erover terugkeren. Jubelend komen zij naar de Sion, hun hoofden omgeven met eeuwige vreugde. Zij zullen vreugde verkrijgen en blijdschap, en pijn en gejammer nemen de vlucht.
 • Maandag, 10 December 2018 : Psalmen 85(84),9ab-10.11-12.13-14.
  Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt, voorzeker een woord van verzoening. Een woord voor zijn volk, voor alwie Hem dient, voor elk die zijn hart voor Hem opent. De Heer spreekt woorden van vrede. Voor wie Hem eren is zijn hulp nabij: zijn glorie komt wonen in ons land. Trouw en waarheid omhelzen elkaar, recht en vrede begroeten elkaar met een kus. Uit de aarde bloeit de waarheid op, het recht ziet uit de hemel toe. De Heer geeft al het goede: ons land zal vruchten geven. Het recht gaat voor God uit en baant voor Hem de weg.
 • Maandag, 10 December 2018 :
 • Maandag, 10 December 2018 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 5,17-26.
  Toen Jezus op zekere dag onderricht gaf, zaten er ook Farizeeën en wetgeleerden bij, die gekomen waren uit alle plaatsen van Galilea en Judea en uit Jeruzalem. En de kracht des Heren deed Hem genezingen verrichten. Op dat ogenblik kwamen er enige mannen aan die op een bed een verlamde man met zich meedroegen. Zij trachtten hem binnen te brengen en voor Jezus neer te leggen. Maar omdat ze vanwege de menigte geen weg vonden waarlangs ze hem konden binnenbren­gen, gingen ze het dak op en lieten hem met bed en al door een opening in het tegeldak midden tussen het volk zakken, voor de voeten van Jezus. Toen Jezus hun geloof zag, zei Hij: 'Vriend, uw zonden zijn u vergeven.' Maar de schriftgeleerden en Farizee­ën vroegen zich af: 'Wat is dat voor iemand, die zo gods­lasterlijk spreekt?' Wie anders kan zonden vergeven dan God alleen?' Jezus wist, dat zij zo redeneerden en sprak tot hen: 'Wat redeneert gij toch bij uzelf? Wat is gemakkelij­ker te zeggen: uw zonden zijn u vergeven; of te zeggen: sta op en loop? Welnu, opdat ge zult weten, dat de Mensenzoon macht heeft op aarde zonden te verge­ven ‑ en nu sprak Hij tot de lamme ‑: Ik zeg u, sta op, neem uw bed op en ga naar huis.' Onmiddellijk stond hij voor aller ogen op, nam het bed waarop hij gelegen had mee en ging God verheerlijkend naar huis. Iedereen stond er versteld van en ze verheerlijkten God; vol ontzag zeiden zij: 'Wij zijn vandaag van ongehoorde dingen getuigen geweest.'
 • Maandag, 10 December 2018 : Commentaar H. Aelred van Rielvaux
  O ongelukkige Adam! Wat zocht je nog meer dan de goddelijke aanwezigheid? Maar ondankbaar denk je nu na over je fout: "Nee, ik zal als God zijn!" (cf Gn 3,5) Wat een ontoelaatbare trots! Je was net nog van klei en modder en in jouw onbeschaamdheid wil je gelijk aan God zijn?... Zo heeft de trots de ongehoorzaamheid voortgebracht, de oorzaak van ons ongeluk...       Welke nederigheid zou een dergelijke trots goed kunnen maken? Welke menselijke gehoorzaamheid zou een dergelijke fout kunnen herstellen? Hoe kun je als gevangene een gevangene bevrijden? Onreine, hoe kun je een onreine bevrijden? Gaat uw schepsel nu dan ten onder, mijn God? "Vergeet God genadig te zijn, verbergt zijn ontferming zich achter zijn toorn?" (Ps 77,10) O, nee! "Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk, zo spreekt de Heer" (Jr 29,11).       Haast U dus, Heer; kom snel! Zie de tranen van uw arme mensen; zie "het zuchten van uw geknechte volk bereikt U" (Ps 79,11). Wat een gelukkige tijd, wat een heerlijke en gewenste dag, als de stem van de Vader uitroept: "Om de zwakken en armen die zuchten onder het geweld, sta ik op" (Ps 12,6)... Ja, "grijp in, Heer! Kom ons redden, Heer, want er zijn geen heiligen meer" (Ps 12,2).
 • Zondag, 9 December 2018 : Uit profeet Baruch 5,1-9.
  Jeruzalem, leg af uw kleed van ellende en rouw; bekleed u met Gods stralende schoonheid, voor altijd. Sla de mantel van Gods gerechtigheid om, zet op uw hoofd de roemrijke kroon van de Eeuwige. Want God wil dat uw heerlijkheid schittert overal onder de hemel. Voor eeuwig noemt God u: 'Vrede‑door‑gerechtigheid, heil‑door‑godsvrucht.' Jeruzalem, kijk van boven op de berg naar het oosten en zie uw kinderen van alle kanten samenkomen op het woord van de heilige God, verheugd, dat Hij weer aan hen denkt. Te voet gingen zij van u heen, weggesleept door de vijand, maar eervol brengt God hen terug, als op een koningstroon gedragen. Hij heeft bevel gegeven: alle bergen en heuvels te slechten en de dalen te vullen, zodat het hele land vlak wordt en Israël zegepralend en veilig kan optrekken. Ook de bossen en alle geurige bomen geven Israël schaduw, op zijn bevel. Hijzelf vergezelt, barmhartig en genadig, het jubelend Israël met de glans van zijn licht. Afschrift van de brief waarin Jeremia op Gods bevel de ballingen waarschuwde, die door de Koning van de Babyloniërs gevangen naar Babel werden vervoerd.
 • Zondag, 9 December 2018 : Psalmen 126(125),1-2ab.2cd-3.4-5.6.
  De Heer bracht Sions ballingen terug, het was alsof wij droomden. Toen lachten alle monden, en juichte elke tong. Toen zei men bij de volken geweldig is het wat de Heer ons deed Toen lachten alle monden, en juichte elke tong. Toen zei men bij de volken geweldig is het wat de Heer ons deed Toen lachten alle monden en juichte elk tong. Toen zei men bij de volken: geweldig is het wat de Heer hen deed. Geweldig was het wat de Heer ons deed, daarom zijn wij zo blij. Keer nu ons lot ten goede, Heer, zoals een beek doet in de Zuid-woestijn. Die onder tranen zaaien zij oogsten met gejuich. Vol zorgen gaan zij uit met zaaizakken beladen; maar keren zingend weer beladen met hun schoven.

Teksten zijn ontleend aan de website "Dagelijks Evangelie, www.dagelijksevangelie.org"