• Zondag, 25 Februari 2018 : Uit het boek Genesis 22,1-2.9a.10-13.15-18.
  Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. ‘Abraham!’ zei hij. ‘Ik luister,’ antwoordde Abraham. ‘Roep je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaak, en ga met hem naar het gebied waarin de Moria ligt. Daar moet je hem offeren op een berg die Ik je wijzen zal.’ Toen ze waren aangekomen bij de plaats waarover God had gesproken, bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaak vast en legde hem op het altaar, op het hout. Toen pakte hij het mes om zijn zoon te slachten. Maar een engel van de Heer riep vanuit de hemel: ‘Abraham, Abraham!’ ‘Ik luister,’ antwoordde hij. 'Raak de jongen niet aan, doe hem niets! Want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt: je hebt mij je zoon, je enige, niet willen onthouden.’ Toen Abraham opkeek, zag hij een ram die met zijn horens verstrikt was geraakt in de struiken. Hij pakte het dier en offerde dat in de plaats van zijn zoon. Toen sprak de engel van de Heer opnieuw vanuit de hemel tot Abraham. Hij zei: ‘Ik zweer bij mijzelf – spreekt de Heer: Omdat je dit hebt gedaan, omdat je mij je zoon, je enige, niet hebt onthouden, zal Ik je rijkelijk zegenen en je zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en zandkorrels op het strand langs de zee, en je nakomelingen zullen de steden van hun vijanden in bezit krijgen. En alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jouw nakomelingen. Want jij hebt naar mij geluisterd.’
 • Zondag, 25 Februari 2018 : Psalmen 116(115),10.15.16-17.18-19.
  Ik bleef vertrouwen, al zei ik Ik ben gebroken van smart; Want kostbaar is in de ogen des Heren het leven van wie Hem vereert. O Heer, ik ben uw dienaar, uw knecht, de zoon van uw dienstmaagd, Gij hebt mijn boeien geslaakt. O Heer, ik ben uw dienaar, O Heer, ik ben uw dienaar Gij hebt mijn boeien geslaakt. Met offers zal ik U loven de Naam van de Heer roep ik aan. Ik zal mijn geloften volbrengen waar heel zijn volk het ziet Op het voorplein van uw tempel In uw Jeruzalem!
 • Zondag, 25 Februari 2018 : Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome 8,31b-34.
  Wat moeten wij hieraan nog toevoegen? Indien God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Zal Hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons.
 • Zondag, 25 Februari 2018 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 9,2-10.
  In die tijd nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee en bracht hen boven op een hoge berg, waar zij geheel alleen waren. Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd: zijn kleed werd glanzend en zo wit als geen volder ter wereld maken kan. Elia verscheen hun samen met Mozes en zij onderhielden zich met Jezus. Petrus nam het woord en zei tot Jezus: 'Rabbi, het is goed dat wij hier zijn. Laten we drie tenten bouwen, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.' Hij wist niet goed wat hij zei, want ze waren geheel verbluft. Een wolk kwam hen overschaduwen en uit die wolk klonk een stem: 'Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, luistert naar Hem.' Toen ze rondkeken, zagen ze plotseling niemand anders bij hen alleen dan Jezus. Onder het afdalen van de berg verbood Jezus hun aan iemand te vertellen wat ze gezien hadden, voordat de Mensenzoon uit de doden zou zijn opgestaan. Zij hielden het inderdaad voor zich, al vroegen zij zich onder elkaar af, wat dat opstaan uit de doden mocht betekenen.
 • Zondag, 25 Februari 2018 : Commentaar H. Hiëronymus
  “Petrus nam het woord en zei tot Jezus: Rabbi, het is goed dat wij hier zijn.” Wanneer ik de Schriften lees en ik een onderricht geestelijk begrijp, dan wil ik daar ook niet vandaan gaan, ik wil niet afdalen naar de meest nederige werkelijkheden: ik wil dan in mijn hart een tent voor Christus, de wet en de profeten opzetten. Maar Jezus is gekomen om te redden wat verloren was, Hij is niet gekomen om de heiligen te redden, maar hen die zich slecht gedragen. Jezus weet dat, als Hij op de berg blijft, als Hij niet terug naar de aarde gaat, de mensheid dan niet gered zal worden. “Toen ze rondkeken, zagen ze plotseling niemand.” Wanneer ik het Evangelie lees en er de getuigenissen van de Wet en de profeten zie, dan is het alleen Christus die ik gadesla: ik heb Mozes alleen maar gezien, ik heb de profeten alleen maar gezien, om te begrijpen dat ze over Christus spraken. Als ik uiteindelijk bij de schittering van Christus uitkom en ik als het ware het schitterende licht van de stralende zon waarneem, dan kan ik het licht van de lamp niet zien. Als men overdag een lamp aansteekt, kan ze dan verlichten? Als de zon schittert, dan is het licht van de lamp onzichtbaar: zo ook zijn in vergelijking met de aanwezigheid van Christus, de wet en de profeten geheel onzichtbaar. Ik bekritiseer niet de wet en de profeten, ik loof ze eerder, omdat ze Christus aankondigen; maar ik lees de Wet en de profeten zonder me in de Wet en de profeten te willen vastzetten, maar om door de wet en de profeten tot Christus te komen. Aan Hem, met de Vader en de heilige Geest, zij de heerlijkheid en de majesteit tot in eeuwigheid.
 • Zaterdag, 24 Februari 2018 : Uit het boek Deuteronomium 26,16-19.
  Mozes sprak tot het volk: “Heden gebiedt de Heer uw God u deze voorschriften en bepalingen te volbrengen. Gij moet ze stipt ten uitvoer brengen, met heel uw hart en heel uw ziel. Gij hebt heden van de Heer de verzekering gekregen, dat Hij uw God zal zijn, als gij tenminste zijn wegen gaat, zijn voorschriften, geboden en bepalingen onderhoudt en naar Hem luistert. En de Heer heeft heden van u de verzekering gekregen, dat gij, zoals Hij beloofd heeft, zijn eigen volk zult zijn en al zijn geboden zult onderhouden. Daarom zal Hij aan u groter eer, faam en luister schenken dan aan de andere volken, die Hij geschapen heeft, en zult gij een volk zijn dat de Heer uw God is toegewijd, zoals Hij beloofd heeft.”
 • Zaterdag, 24 Februari 2018 : Psalmen 119(118),1-2.4-5.7-8.
  Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de Heer, Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, Hem zoeken met heel hun hart. Uw regels hebt u gegeven opdat wij ons eraan houden. Laat toch mijn wegen recht zijn, ik wil mij houden aan uw wetten. Ik zal u loven met een oprecht hart als ik uw rechtvaardige voorschriften leer. Ik zal mij houden aan uw wetten – verlaat mij dan niet voorgoed.

Teksten zijn ontleend aan de website "Dagelijks Evangelie, www.dagelijksevangelie.org"