• Woensdag, 26 September 2018 : Lezing uit het boek Spreuken 30,5-9.
  Ieder woord van God is door het vuur gelouterd en Hij is een schild voor wie bij Hem schuilen. Aan zijn woorden moogt gij niets toevoegen, want Hij zou u berispen en gij zoudt blijken een leugenaar te zijn. Twee dingen vraag ik van U, weiger mij die niet, aleer ik sterf: Houd valsheid en leugen verre van mij, geef mij armoede noch rijkdom, doe mij het brood genieten dat mijn rantsoen is, opdat ik niet verzadigd raak en U ga verloochenen en ga zeggen: ''Wie is de Heer?'' ‑ opdat ik niet arm word en ga stelen en mij aan de naam van mijn God vergrijp.
 • Woensdag, 26 September 2018 : Psalmen 119(118),29.72.89.101.104.163.
  Gedoog niet dat ik een dwaalweg insla, maar geef mij uw wet als gids. De wet uit uw mond is mij meer waard dan schatten van zilver en goud. Heer, voor eeuwig staat uw woord in de hemel vast. Van alle slechte paden houd ik mijn voeten, Om uw woord te volbrengen; Uw regels geven mij inzicht, daarom haat ik elk bedrieglijk pad. Ik haat, ik verafschuw de leugen, maar uw wet heb ik lief.
 • Woensdag, 26 September 2018 :
 • Woensdag, 26 September 2018 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 9,1-6.
  In die tijd riep Jezus de twaalf bijeen en gaf hun macht en gezag over alle boze geesten en de kracht om ziekten te genezen. Daarop zond Hij hen uit om het Rijk Gods te verkondi­gen en genezingen te verrichten. En Hij vermaande hen: 'Neemt niets mee voor onderweg: geen stok, geen reiszak, geen voedsel en geen geld; niemand van u mag dubbele kleding hebben. Als ge een huis binnengaat, moet ge daar blijven en vandaar weer afreizen. Als men u ergens niet ontvangt, verlaat dan die stad en schudt het stof van uw voeten, als een getuigenis tegen hen.' Toen gingen ze op weg en trokken van dorp tot dorp, terwijl zij overal de Blijde Boodschap verkondigden en genezingen verrichtten.
 • Woensdag, 26 September 2018 : Commentaar H. Johannes-Paulus II
  Onze tijd met een mensheid die in beweging en op zoek is, eist een nieuwe impuls in de missieactiviteit van de Kerk. De horizonten en de mogelijkheden van de missie verwijden zich en wij, christenen, worden aangespoord tot apostolische moed, die gebaseerd is op het vertrouwen in de Geest. Hij is de protagonist van de missie!. In de geschiedenis van de mensheid zijn er in samenhang met de verschillende tijdvakken talrijke wendingen geweest die het missie-elan gestimuleerd hebben, en geleid door de Geest heeft de Kerk daarop steeds met edelmoedigheid en vooruitziende blik geantwoord. En de vruchten hebben niet ontbroken. Kort geleden is het millennium van de evangelisatie van de Russische en van de Slavische volken gevierd, terwijl men op het punt staat om de vijfhonderdste verjaardag van de evangelisatie van Amerika te vieren. Onlangs is eveneens op plechtige wijze de honderdste verjaardag van de eerste missie in verschillende landen van Azië Afrika en Oceanië herdacht. De Kerk moet nu andere uitdagingen tegemoet treden en doorstoten naar nieuwe grenzen, zowel in de eerste missie ad gentes als in de nieuwe evangelisatie van volken die reeds de boodschap van Christus ontvangen hebben. Aan alle christenen, aan de particuliere kerken en aan de universele Kerk, wordt nu dezelfde moed gevraagd als de moed die de missionarissen in het verleden bewogen heeft, dezelfde bereidheid om te luisteren naar de stem van de Geest.
 • Dinsdag, 25 September 2018 : Lezing uit het boek Spreuken 21,1-6.10-13.
  Als een waterloop: zo is het hart van de koning in de Heer's hand: Hij leidt het waarheen het Hem behaagt. Heel het gedrag van een mens mag in zijn eigen ogen rechtschapen zijn, maar de Heer toetst de harten. Dat men gerechtigheid en recht doet is de Heer aangenamer dan een offer. Trotse ogen en een verwaten hart: de lamp van de bozen is de zonde. De plannen van de ijverige mens brengen gewin, maar ieder die zich overhaast komt tot gebrek. Schatten verwerven door leugentaal: dat is de vluchtige leegheid van hen die de dood zoeken. Het verlangen van de zondaar richt zich op het kwaad; zijn naaste vindt in zijn ogen geen genade. De onnozele wordt wijs, als de spotter gestraft wordt, maar als men de wijze onderricht, doet hij kennis op. De Gerechte houdt het huis van de boze in het oog en Hij stort de zondaars in het verderf. Wie zijn oor gesloten houdt voor de kreet van de arme, hij zal ook zelf eens roepen en geen antwoord krijgen.
 • Dinsdag, 25 September 2018 : Psalmen 119(118),1.27.30.34.35.44.
  Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de Heer, Leid mij op de weg van uw bevelen, dan zal ik uw daden indachtig zijn. Ik heb de weg van de trouw gekozen, ik houd mij aan wat Gij bepaalt. Geef mij begrip om uw wet na te leven, om hem te volgen met heel mijn hart. Leid mij langs de paden van uw geboden, daar vind ik mijn vreugde in. Uw wet zal ik steeds onderhouden, te allen tijde, voor immer en eeuwig.

Teksten zijn ontleend aan de website "Dagelijks Evangelie, www.dagelijksevangelie.org"