In elke parochie dienen parochieboeken te zijn, namelijk een doopregister, een huwelijksregister, een register van overledenen, en andere volgens de voorschriften van de bisschoppenconferentie of de diocesane Bisschop; de pastoor dient er voor te zorgen dat die boeken nauwkeurig bijgehouden en zorgvuldig bewaard worden. Elke parochie dient haar eigen zegel te hebben. In elke parochie dient een bewaarplaats of archief te zijn waarin de parochieboeken bewaard worden; ook de oudere parochieboeken dienen zorgvuldig bewaard te worden. 

Meer dan 500 jaar geleden werd tijdens het concilie van Trente al aangegeven dat registers moesten worden bijgehouden. In onze kerk zijn aanwezig: Liber Baptizatorum (het doopregister), het boek waarin de namen van de gedoopte kinderen, hun geboortedag en de namen van hun ouders en van de getuigen worden ingeschreven, dit reeds vanaf 1860. Liber matrimonium of liber matrimoniorum (huwelijksregister), waarin alle huwelijken worden vermeld. Liber mortuorum (register van overledenen), het boek waarin de overledenen van de parochie worden vermeld. Vanaf 1985 is een boek in gebruik genomen, dat achter in de kerk ligt. Hierin worden de namen van de overledenen decoratief geschreven (zie voorpagina). Ook zijn er nog... Liber communicantium (het 1e communicantenregister), waarin de communicanten vermeld worden. Liber inscriptionis (gastenboek), boek, waarin de namen vermeld staan van gast(priesters), die de mis alleen of samen hebben opgedragen. Verder maakt men ook gebruik van de volgende boeken: Liber status animarum, het boek waarin alle gegevens van een gezin staan vermeld zoals woonadres, gezinssamenstelling en jaar van vertrek. Liber confirmatorum, register van vormelingen, waarin de namen van kinderen die gevormd zijn worden opgenomen. Mocht u geïnteresseerd zijn in uw gegevens of die van uw familie, kunt u contact opnemen met het secretariaat (026) 33 33 200