VAN DE LOCATIERAAD
Op weg naar goede communicatie
Op deze stille ochtend, waarin het coronavirus en de maatregelen vanuit overheid en bisdom de dagorde bepalen, informeer ik u over de nabije en wat verdere toekomst van locatie Oosterbeek. Sinds vrijdag 13 maart ligt ons openbare kerkelijk leven stil en tot 31 mei ligt er een verbod op samen vieren, samen zingen, samen zijn. We hopen alle parochianen en bezoekers tijdig te informeren via de website, mail en bekendmaking bij de kerkdeur. De kerk blijft open voor individueel bezoek. Wat betreft de toekomst van onze locatie, hebben we op 19 februari jl. samen met Guido Dieteren nagedacht en gesproken over wat wij belangrijk vinden om te behouden in de toekomst op het gebied van:
Pastoraat, liturgisch vieren en catechese
Diaconie, omzien naar elkaar
Oecumene en samenwerking met andere kerken
Secretariaat en communicatie
Wat is de rol van onze gemeenschap en wat zijn de wensen; op welke manier wordt er gecommuniceerd en hoe vaak? Van deze bijeenkomst is een samenvatting gemaakt, die voor iedereen ter beschikking is (aanvragen via oosterbeek@pztb.nl). Een volgend overleg is vastgelegd voor woensdag 13 mei om 14.30 uur in de Trefzaal. Zoals het er nu naar uitziet zal deze bijeenkomst helaas niet doorgaan.
In de komende periode willen wij geregeld een Bernulphus Tussentijds-nieuwsbrief doen verschijnen. Verspreiding daarvan gebeurt via de mail en in de toekomst ook op papier achter in de kerk. Het is daarom van belang dat uwe-mailadres bekend is bij het secretariaat, zodat u de nieuwsbrief kunt ontvangen en aldus geïnformeerd blijft. Heeft u geen mail en bent u niet in staat zelf naar de kerk te komen, graag een telefoontje naar het secretariaat (tel. 026 3333200), dan zorgen wij dat u de nieuwsbrief bezorgd krijgt!
Het lag in de lijn der verwachtingen, dat er eerste plannen voor het kerkgebouw zouden liggen, maar het coronavirus heeft het overleg met Vilente acuut stilgelegd. Begrijpelijk, maar dat vraagt wat langer geduld van ons allen.
Heeft u vragen of opmerkingen, bel of mail gerust, ik ben thuis bereikbaar (m.willems94@upcmail.nl/ 06 51439712).
Van harte gegroet, Molleke Willems


FILMBIJEENKOMSTEN
De aangekondigde filmvoorstelling van 17 april (AMÉLIE) in de Trefzaal is afgelast.


OP WEG NAAR PASEN
De Goede Week ligt voor ons. Zelden was het stiller en leger dan in deze corona-weken, geen vieringen, geen samenkomsten en geen persoonlijke ontmoetingen. Afgelopen week ontvingen alle parochianen een brief vanuit Wageningen met een pastorale boodschap van onze pastoor, maar ook met noodzakelijke informatie rondom ons kerkelijk leven. Elke locatie heeft zijn eigen “corona-team”, zo ook locatie Oosterbeek/Doorwerth met als telefoonnummer 06 4058 3803 en mailadres: titus.oosterbeek@gmail.com. Dit telefoonnummer is alle dagen (ook in ’t weekeinde) bereikbaar van 9.00 tot 19.00 uur en wordt bemand door eigen vrijwilligers Antoinet Verborg, Miep Geutjes en ondergetekende Molleke Willems. U kunt ons bellen met kleine en grote vragen, korte informatie of gewoon een luisterend oor. Schroom niet, we doen het graag. Gelukkig blijft onze kerk open op de gebruikelijke tijden, het secretariaat is in deze crisisperiode alleen op woensdag in persoon bereikbaar. Via regelmatige nieuwsbrieven en door de website actueel te houden proberen wij de Paasgedachte te ondersteunen met video-vieringen en ook de kruiswegstaties, en verderop in deze Bernulphus Tussentijds vindt u informatie, waar in de kerk de palmtakjes vanaf Palmpasen te vinden zullen zijn. U allen een zalig Pasen toegewenst en veel sterkte in deze onrustige, bijzondere weken,
Molleke Willems, voorzitter locatieraad


PALMTAKJES
Vanaf Palmzondag, 5 april, kunt u gewijde palmtakjes afhalen achter in de kerk.


GOEDE VRIJDAG
Op Goede Vrijdag, 10 april, liggen achter in de kerk boekjes met de tekst van de rondgang langs de staties. U wordt dan in de gelegenheid gesteld om de Kruisweg alleen af te leggen en te bidden. Vanaf 9.00 uur bent u in de gelegenheid om de kruisweg te lopen. Houd hierbij rekening met de regels van het Rijksinstituur voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Ook is het mogelijk om op de website van de Bernulphuskerk de Kruisweg mee te beleven (www.bernulphus.nl). Als u op de site bent en u klikt in de linker kolom op deze Tooropstatie, komt u in de Kruisweg (met afbeeldingen en tekst). Deze kunt u (door telkens op volgende te drukken) op uw eigen wijze volgen.

VIERINGEN IN ONZE KERK
Tot nader order, worden alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.

Op woensdagavond wordt de klok geluid van 19.00 uur tot 19.15 uur voor hoop en troost.


LIEF EN LEED
Overleden
Op dinsdag 3 maart overleed Hendrika Elizabeth (Riek) Kamminga. Ze is 85 jaar geworden. Ze is jarenlang onderwijzeres geweest op de toenmalige St. Jozefschool in Oosterbeek.
Op 7 maart heeft haar crematie plaatsgevonden op Moscowa.

Op zaterdag 7 maart overleed mevr. Lidy van der Meijs-Witteman in de leeftijd van 88 jaar. Ze is lange tijd organist van het Parochiekoor geweest. Op zaterdag 14 maart hebben we haar uitvaart gevierd en is ze begraven in de Hof achter de kerk bij haar man Ko.

 

VASTENACTIE
Solidair met India
Evenals vorige jaren steunen we als gehele parochie een gezamenlijk project, dit jaar voorgedragen door de Salvatorkerk te Veenendaal.
De stichting "Solidair met India" heeft een werkgelegenheidsproject voor moeders van gehandicapte kinderen opgezet in Kerala in India.
Zij krijgen begeleiding bij de zorg voor hun kinderen en de financiële middelen hiervoor. Veel meer over dit bijzondere project kunt u lezen in Titus Breed nr. 45 en op de informatieborden achter in de kerk.
Nu duidelijk is dat we tot en met Pasen geen vieringen meer hebben in onze kerken en dus ook geen collectes meer voor de Vastenactie 2020, doe ik een extra beroep op u om een gift digitaal over te maken.
Ons gaat het nog altijd relatief goed dus hopen wij van harte dat wij de mensen in Kasaragod Kerala in India niet vergeten en vragen u om uw bijdrage voor het gemeenschappelijk project van onze parochie alsnog over te maken. Dit kan op rekening NL 21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie Den Haag onder vermelding van ons projectnummer 401402.
De Vastenactie verhoogt onze totale bijdrage met 50%.
M.O.V.-groep


Diaconale collectes
Beste mensen van de geloofsgemeenschap Sint Bernulphus. Zoals de meesten van jullie wel weten is er in de zondagse liturgie plaats voor twee collestes. De tweede collecte is altijd voor een diaconaal doel. Diaconie, gebaseerd op de werken van Barmartigheid. In feite de belangrijkste collecte in de vieringen. Het rooster voor de diaconale collecte was gemaakt tot en met juni. Het is erg pijnlijk voor de mensen die zich met hart en ziel inzetten voor de medemens als ze belangrijke inkomsten van collectes moeten missen en daardoor beperkt worden in hun activiteiten. Daarom zet ik hieronder de voorgenomen collectes met de banknummers zodat u eventueel zelf uw gift kunt overmaken.
11 aprilPaaswake Stichting Leergeld: voor kansarme kinderen.Zie www.leergeldarnhem.nl Bank: NL45 RABO 0323 9639 19Stichting Leergeld Arnhem-Renkum-Rheden
12 aprilPasen Exodus: Exodus biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun straf die gemotiveerd zijn uit de criminaliteit te stappen. NL68INGB0004324414ten name van Exodus Nederland Leiden
26 april PCI werkgroep Heelsum-Doorwerth-Oosterbeek-Renkum en Wolfheze NL38RABO0157688682t.n.v.Parochiele Caritas Z. Titus Brandsma
10 mei Kondwa: Opvanghuis voor weeskinderen van 3 tot 6 jaar in Zambia. NL38RABO0157688682Via PCI rekening
Alvast hartelijk dank! Antoinet Verborg, pastoraatsgroeplid
BELANGRIJK!! GEEF UW E-MAILADRES DOOR
Zoals u misschien zult hebben gemerkt, hebt u ook een NIEUWSBRIEF per mail ontvangen. Is dat niet het geval dan is uw e-mailadres niet bekend bij het secretariaat. Wilt u in de toekomst op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen onze kerk, geef dan uw mailadres door aan het secretariaat oosterbeek@pztb.nl en u ontvangt de NIEUWSBRIEF in uw mailbox. Heeft u geen mail en bent u niet in staat zelf naar de kerk te komen, graag een telefoontje naar het secretariaat (tel. 026 3333200), dan zorgen wij dat u de nieuwsbrief bezorgd krijgt! Na Pinksteren wordt de Bernulphus Tussentijds niet langer verspreid, samen met Titus Breed.


pastoraal woord van kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht

Broeders en zusters,

Nu in ons land het coronavirus zich meer en meer heeft verspreid met alle gevolgen van dien voor mensen persoonlijk alsook voor de hele samenleving, inclusief onze parochies en instellingen, wil ik u allen graag een woord ter bemoediging doen toekomen.
Als bisschoppen hebben wij tot en met 31 maart a.s. de zondagsvieringen (waar de zaterdagavond deel van uitmaakt) moeten laten vervallen wegens de maatregelen die de Nederlandse regering heeft getroffen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Andere bijeenkomsten in onze parochies hebben wij moeten ontraden. Hoe lang deze situatie uiteindelijk gaat duren, valt op dit moment niet te voorzien.
Ik raad u aan de vieringen van de Eucharistie te volgen die door de televisie en in diverse parochies via internet worden uitgezonden. Daarbij roep ik in herinnering wat de Nederlandse bisschoppen vandaag in hun verklaring hebben geschreven over de waarde van de geestelijke communie: “door het verlangen om Christus te ontvangen, schenkt Hij ons ook door deze ‘geestelijke communie’ zijn genade.” Ook druk ik u op het hart thuis de nodige tijd te nemen voor het gebed, vooral het rozenkransgebed, en het biddend overwegen van Gods Woord. Laten we tevens bidden voor hen die met het coronavirus zijn besmet en daarbij als gevolg van hun lichamelijke conditie extra risico’s lopen, en ook voor degenen die voor deze patiënten zorgen.
De genomen besluiten zijn zeer ingrijpend, zowel voor ons geloofsleven als voor de onderlinge contacten tussen u als leden van onze geloofsgemeenschappen. Er zijn veel mensen die zich in deze weken daardoor eenzamer of onzeker voelen of zullen gaan voelen. We zien dat in en vanuit onze geloofsgemeenschappen er door leden van pastorale teams en vrijwilligers veel gedaan is en wordt om voor hen speciale aandacht te hebben en sowieso de parochianen die dat nodig hebben, thuis te bezoeken.
Zeker wordt er deze weken ook veel extra aandacht en zorg gevraagd van diverse mensen met uiteenlopende verantwoordelijkheden: onder meer artsen, verpleegkundigen, leerkrachten, verzorgers en schoonmakers. Mijn gedachten gaan ook uit naar al degenen die bezorgd zijn om de economische gevolgen die het coronavirus misschien zal hebben voor hun bedrijf of baan. We kunnen de gevolgen op korte en langere termijn in dit stadium niet overzien.
Ik wens en bid ons allen veel sterkte en wijsheid toe, zeker ook bij de belangrijke keuzes die gemaakt moeten worden. Graag spreek ik mijn grote waardering uit voor allen in onze parochies, in instellingen en in de samenleving die hun verantwoordelijkheid nemen.
Tot besluit van dit pastoraal woord wil ik hieronder het gebed onder uw aandacht brengen dat de Nederlandse bisschoppen hebben aanbevolen in verband met de coronaviruspandemie die ook ons land treft.

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.

Mede namens de andere leden van de bisdomstaf, Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht


De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. Op zaterdag is de mis om 9.30 uur. ’s Zondags is de viering vaak om 10.00 uur.
Voor informatie zie site: https://www.radiomaria.nl