Dé Nieuwsbrief van de Sint Bernulphus te Oosterbeek, Doorwerth, Wolfheze, Heveadorp
(onderdeel van de r.-k. Z. Titus Brandsmaparochie)

BERNULPHUS TUSSENTIJDS

Jaargang 7 12 december2020 Nummer 12

VAN UW PAROCHIEBESTUUR
Het is alweer meer dan een jaar geleden dat het parochiebestuur alle geloofsgemeenschappen van onze parochie bezocht om samen de blik te richten op de toekomst. Daarbij hebben wij ons voornemen toegelicht om in de komende jaren de kerken in Oosterbeek, Renkum en Rhenen te sluiten. De afname van de kerkelijke deelname en het blijvende financiële tekort brachten het parochiebestuur en pastoraal team tot deze pijnlijke conclusie. Daarna is het lange tijd stil gebleven. Dat wil niet zeggen dat er afgelopen jaar niets is gebeurd. Wij zijn in overleg gegaan met zorginstelling Vilente, de exploitant van woonzorgcentrum Overdal, de buurman van de Bernulphuskerk. Dit zorgcentrum zal ingrijpend vernieuwd en verbouwd worden en Vilente heeft aangegeven dat zij de ruimte van de kerk zou kunnen gebruiken voor gemeenschappelijke en maatschappelijke activiteiten. Daarbij zou er dan ook ruimte zijn voor de Oosterbeekse geloofsgemeenschap om gebruik te maken van het gebouw. Onze opzet is dat een deel van de kerk als kapel bewaard zal kunnen worden.

Het bestuur heeft eind 2019 een intentieovereenkomst met Vilente gesloten om in het afgelopen jaar de mogelijkheden te verkennen. Hierbij zijn ook de locatieraad en de Stichting Vrienden van Bernulphusnauw betrokken. Wij hadden u op dit moment graag meer willen vertellen, maar door verschillende oorzaken duurt het hele proces helaas langer dan wij een jaar geleden hadden verwacht. Wij hopen u echter komend voorjaar uitgebreider te kunnen informeren over de nabije toekomst. Wij gaan er in ieder geval vanuit dat in 2021 de kerk in haar huidige vorm open blijft.

Thom Verlinden
Vicevoorzitter parochiebestuur


VOEDSELPAKKETTEN VOOR AGNITA
Ook dit jaar houden we weer een voedselpakkettenactie voor de gemeenteleden van onze zustergemeente en de allerarmsten van de burgerlijke gemeente. De pakketten (met basisvoedsel) voor de kerkleden worden geregeld door de plaatselijke oecumenische diaconie, terwijl een jongerengroep zorgt voor pakketten voor arme (en kinderrijke) gezinnen en voor ouderen in het seniorenhuis. De burgerlijke gemeente zorgt voor de adressen. Alle pakketten worden aangeschaft bij de plaatselijke middenstand en samengesteld door vrijwilligers. Aan de kinderen wordt naast een zoete lekkernij ook fruit uitgedeeld, in de kerken tijdens de kerstviering. Onze werkgroep zorgt voor een kerstgroet in het pakket. Met uw hulp kunnen wij zorgen dat er ook dit jaar hiervoor weer voldoende geld beschikbaar is. Wij rekenen € 10,- per pakket maar ook andere bedragen zijn welkom. Wij hopen dat u deze door onze zustergemeente zo gewaardeerde traditie ook dit jaar weer wilt ondersteunen. U kunt uw bijdrage overmaken op NL51 INGB 0008 9106 86 t.n.v. Roemenië-project Kerken Oosterbeek o.v.v. voedselpakketten.

Leen en Jannie van Doorn

KERSTVIERINGEN
Omdat het aantal mensen dat mee mag vieren in de kerkelijke vieringen nog beperkt is: 30 personen, inclusief kinderen, heeft het parochiebestuur met het pastoraal team besloten met kerst geen vieringen in de kerk te organiseren. Wel zullen kerken open zijn.

Kerstavond 24 december zal er in de hele Titus Brandsmaparochie wel één viering zijn, in Wageningen om 22.00 u. Hierbij zal pastoor Henri ten Have voorgaan. Bij deze viering zullen geen kerkgangers worden toegelaten; de viering wordt via livestream uitgezonden en is ook later terug te bekijken.

KERSTMIS IN ONZE BERNULPHUSKERK
Op donderdag 24 december kunt u van 19.00 uur tot 22.00 uur onze kerk binnenlopen. Er is geen viering maar de kerk zal mooi versierd zijn en er zal muziek en gezang klinken. Er is de mogelijkheid om een kaarsje te branden en natuurlijk een bezoek te brengen aan de kerststal.

Op vrijdag 25 december is de kerk van 12.00 uur tot 16.00 uur open.

Op zaterdag 26 december is er om 9.30 uur een H. Eucharistieviering met pastoor Henri ten Have en muzikaal begeleid door Joep Stappers en Dick van der Meer.

De 1e collecte is bestemd voor het pastorale werk in onze geloofsgemeenschappen. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72RABO0156276720 t.n.v. Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van locatie Oosterbeek”.

De 2e collecte is voor de Parochiële Caritas Instelling, werkgroep Heelsum-Doorwerth-Oosterbeek- Renkum. De Caritas biedt tijdelijk hulp en ondersteuning aan mensen in nood en aan mensen die extra aandacht nodig hebben.Ook ondersteunt zij sociale projecten. Denk bijvoorbeeld aan de opvang voor daklozen in Arnhem, de voedselbank, de hospices en vluchtelingenwerk. In deze decembermaand is ook extra aandacht besteed aan ouderen in onze parochie en is een bijdrage verleend aan de kerstpakketten actie, georganiseerd door Frans Kappen. In Titus Breed kunt u daar meer over lezen. U kunt u gift ook overmaken op: NL38RABO0157688682 t.n.v. Parochiële Caritas Instelling Zalige Titus Brandsma. De kerk is deze dag ook tot 16.00 uur open.

Op zondag 27 december is er een Woordviering met Joop Nijrolder en ook muzikaal begeleid door Joep Stappers en Dick van der Meer.

De 1e collecte is ook nu bestemd voor het pastorale werk in onze geloofsgemeenschappen (zie boven)
De 2e collecte is voor de Parochiële Caritas Instelling, werkgroep Heelsum-Doorwerth-Oosterbeek- Renkum.(zie hierboven)

Tijdens deze viering gedenken wij:

Anneke de Beijer-Polman
Overleden ouders De Beijer-Polman
Familie Berendsen-Bongers
Familie Westland-Van de Berg

Elke woensdagavond is er om 19.00 uur een oecumenisch avondgebed.

Voor het bijwonen van bovenstaande vieringen dient u zich van tevoren aan te melden. Dit kunt u telefonisch doen: 06 405 83 803 of via het speciaal emailadres: titus.oosterbeek@gmail.com.

Er mogen max. 30 personen de viering bijwonen.

Het dragen van een mondkapje tijdens de dienst wordt geadviseerd. Als u door de kerk loopt, is het mondkapje verplicht.
Daarnaast geldt uiteraard de 1,5 m. afstand.
We verzoeken u vriendelijk om de op de vloer aangegeven looproutes in acht te nemen


Op donderdag 31 december 19:00 uur nodigt de Raad van Kerken u uit voor de oecumenische eindejaarsviering, vanwege de defecte verwarming helaas niet in de Bernulphuskerk, maar in de Remonstrantse Kerk aan de Wilhelminastraat in Oosterbeek. Het jaar 2020 sluiten we in kerkelijk verband af in een oecumenische viering van woord-gebed-ensemblezang en luisteren we naar levende muziek. We staan stil bij wat aan droefenis voorbijging en met het nieuwe Licht van Kerstmis als een lamp voor onze voeten, gaan we hoopvol de drempel over. Voorganger: Ds. Annemarieke van der Woude (Remonstrantse Gemeente)en leden van de Raad van Kerken Oosterbeek-Wolfheze-Doorwerth-Heveadorp. Er mogen helaas slechts 30 personen worden toegelaten en vooraf aanmelden is verplicht! Dit kan telefonisch op 026-33 42 050 of 06 14 98 03 23 (ook voicemail) Pas op: dit zijn andere telefoonnummers dan hierboven.
Helaas is de viering niet mee te maken via Kerkomroep.nl of YouTube.

Pater van der Salm komt weer terug!
Ons bereikte het heuglijke nieuws dat pater Wim van de Salm weer in onze vieringen voor zal kunnen gaan. Op zondag 10 januari 2021 zal hij dat voor het eerst doen. De aanvangstijd is dan weer 10.00 uur!
 

LIEF EN LEED

In Memoriam Jan Otten

Hierbij alsnog het In Memoriam van Jan.

Jan is geboren op 5 oktober 1934 in Oosterbeek. Hij was de middelste uit een gezin van 9 kinderen, 5 zusjes en 4 broers; zij waren zeer gehecht aan elkaar. Op 17 februari 1962 trouwde hij met Hanny Satink en samen werden zij de trotse ouders van Jack, Cathy en Jan jr. Jan is thuis overleden en naar zijn wens uit eigen huis gedragen” door zijn 7 kleindochters. Vanwege de huidige corona-maatregelen vond de afscheidsviering in de Bernulphuskerk plaats op 25 september in besloten kring. Aansluitend werd hij begraven op de natuurbegraafplaats Koningsakker.

Jan was een echte familieman, maar ook daarbuiten stond hij voor iedereen klaar. Als aannemer met twee gouden handen en een vrolijke lach leverde hij dan altijd perfect werk; het maakte niet uit of het ging om een kerststalletje of de plaatsing van een grote tussenwand. Met name voor de Bernulphusgemeenschap was hij van onschatbare waarde. Dit heeft ertoe geleid dat hij beloond werd met de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. Hij was 8 jaar bestuurslid van het Kerkbestuur.Al jong werd hij door de legendarische pastoor Brug-geman persoonlijk bij het jongerenkoor gehaald met als logisch gevolg op achttienjarige leeftijd de overstap naar het Bernulphuskoor. Daar is hij maar liefst 66 jaar lid van geweest, waarvan vele jaren in de rol van voorzitter. In 2008 werd hem het erelidmaatschap uitgereikt, wegens de vele verdiensten. Hij was verder ook de grote voorganger bij alle bouwtechnische zaken van de Bernulphus. Te veel om op te noemen, maar toch een in het oog springende selectie :

- de verbouwingen in de oude pastorie, eerst de realisatie hierin van een trefcentrum en later de administratie-ruimten;
- de verplaatsing van de altaartafel in de nieuwe opstelling;
- bouwen van het columbarium op het kerkhof;
- de bouw van het nieuwe trefcentrum in het kerkgebouw;
- de voorbereiding van de herinrichting van het priesterkoor;
- de opstellingen voor de tentoonstellingen;
- de gesloopte orgelpijpen” verwerkt tot wandversiering.

Hij was lid van de commissie Bernulphus uit de steigers houden” en zeer actief bij de geldwervingsacties. Later ook lid van de hieruit voortgekomen stichting Vrienden van de Bernulphus”. Niet alleen de Bernulphus kon op hem rekenen maar ook verrichtte hij veel hand- en spandiensten voor Caritas en Zonnebloem; zo heeft hij tot het laatst geholpen bij het rondbrengen van kerstpakketten. Bij de start van Oase-Oosterbeek was hij weer de bouwmeester, die voor de huisvesting van de stichting in Overdal zorgde. Ook in de Tuin de Lage Oorsprong was hij een graag geziene gast, die o.a. samen met zijn broer Ko een mooie klokkenstoel bouwde waarin nu zijn oude familieklok hangt. Maar misschien het belangrijkste: hij stond altijd voor iedereen klaar en steeds met een blije aanstekelijke lach. Een fijn mens, die we zullen gaan missen.

 

In Memoriam Ton Nederkoorn

Zoals reeds in de vorige Nieuwsbrief is vermeld, overleed onze oud-parochiaan Antonius Wilhelmus Maria (Ton) Nederkoorn in de leeftijd van 84 jaar. Hierbij het  In Memoriam van Ton.

Ton is geboren op 1 juli 1936 in Santpoort, gemeente Velsen als jongste van een gezin met 6 kinderen. Daar werd hij al vroeg misdienaar en later acoliet. Na kleuter en lagere school ging hij in Haarlem naar de middelbare school:het Mendelcollege van de paters Augustijnen, waar hij al vroeg op een debatingclub zat. Toen hij 18 jaar was leerde hij zijn vrouw Ans kennen waarmee hij 61 jaar getrouwd was. Zij kregen 6 kinderen. Zijn afscheidsviering vond plaats op 24 november jl. op de natuurbegraafplaats Koningsakker; in verband met de Corona-maatregelen in besloten kring. Zijn kinderen en kleinkinderen hebben tijdens de viering in hun herinneringen Ton beschreven als een betrokken en meelevende vader en opa. Daarnaast was er gedurende zijn hele leven aandacht voor al zijn maatschappelijke activiteiten en met name in de tijd dat hij in Oosterbeek woonde. Hij was jarenlang actief voor de KBO (Katholieke Bond van Ouderen). Vervolgens heeft hij zich buitengewoon ingezet voor de Bernulphusparochie in Oosterbeek. Hij startte als lid van het Nederlands koor van de parochie en van daaruit was hij jarenlang penningmeester van de parochie. Hij was geen uitgesproken cijferaar, maar een allround -bestuurder, gedreven en plichtsgetrouw, een ijzersterke analyticus, die niet alleen aandacht had voor de zaken van alledag, maar ook gericht was op de vragen van de toekomst. Een strenge penningmeester en daarbij nooit uit op eigen roem, maar op het voordeel van zijn parochie. Het was kerkelijk een roerige tijd: samenwerking van verschillende parochies en uiteindelijk een fusie. In al die vele en eindeloze discussie hierover heeft Ton een sturende rol gespeeld, altijd uitgaande en alert op het belang van de lokale gemeenschappen. Ook was hij steeds op zoek naar interne versterking van de Bernulphus gemeenschap

Wat voorbeelden:
- Project Jonge stellen, een poging om jonge gezinnen meer te betrekken bij de parochie.
- Een mogelijkheid om elkaar in de Bernulphus na de viering gemakkelijk te kunnen treffen. Gestart werd met het eigenhandig verwijderen van een aantal banken in de kerk, uiteindelijk uitmondend in de inpandige verbouwing, die naast een Trefzaal ruimten voor secretariaat en pastoraat opleverde. Financieel een pure winst door verhuur van de overbodige pastorie.
- Zo verder ook de start met een kinderkoor; helaas uiteindelijk na een aantal jaren mislukt.
- En heel belangrijk: De vorming van de Stichting Vrienden van de Bernulphus. Als zichtbaar resultaat onder andere het trotse bezit van twee orgels en laatstelijk de herinrichting van het liturgisch centrum. Dit laatste heeft hij helaas niet meer bewust kunnen meemaken. Deze stichting speelt nu een belangrijke rol in de discussies over de toekomst van de Bernulphusgemeenschap. Ja, een opsomming van enkele van zijn wapenfeiten, maar belangrijk daarbij was de manier waaróp en de inspiratie van waaruit hij dit alles deed:Eerlijk, onkreukbaar, wars van alle zelfverheerlijking, gedreven door de goede zaak. Ondanks al zijn gezonde twijfels was hij een ongeneeslijk katholiek”, die vooral zeer hield van de rijke christelijke traditie. Zijn laatste belangrijke activiteit in Oosterbeek was zijn rol bij het ontstaan van Oase in Oosterbeek

De Oosterbeekse gemeenschap mag hem dankbaar zijn.
Harry Kempen, Oosterbeek
 

In Memoriam Corrie van der Kracht

Op 27 november jl. overleed in de leeftijd van 94 jaar, mevrouw Cornelia Maria Theresia (Corrie) van der Kracht-Jansen.

Corrie is in Arnhem geboren op 2 oktober 1926, waar haar vader een zaak had. Met het grote gezin verhuisde ze op 16-jarige leeftijd naar Oosterbeek aan de Cronjéweg. Hier maakte ze de oorlog mee, de evacuatie en wederopbouw. In de eigen buurt leerde ze haar man Thijs van der Kracht kennen, haar grote liefde. In hun gezin zijn drie kinderen geboren Marie Antoinette, Jan en Annemieke, die met veel liefde en zorg werden omgeven. En toen de kleinkinderen kwamen was er ook voor hen alle belangstelling en betrokkenheid. Corrie was ook een familiemens, geen verjaardag werd vergeten. In 1994 moest ze afscheid nemen van haar Thijs; het raakte haar diep maar ze wist toch ook weer het leven op te pakken. De belangstelling voor de kinderen en kleinkinderen inspireerde haar. Tegelijkertijd bleef ze een grote belangstelling en betrokkenheid houden bij haar oude buurt haar Cornelia Schadeweg waar ze 66 jaar woonde. Ook de kerk betekende veel voor haar. Ze stond open voor nieuwe ontwikkelingen en de oecumene had haar grote belangstelling. Velen jaren had ze een prominente plaats in het zangkoor. Tot op hoge leeftijd volgde ze vieringen in haar Bernulphuskerk.  Corrie was een vrouw, verbonden met veel mensen, met een duidelijke eigen mening maar die steeds uitging van het goede in ieder mens. Een ander veroordelen was verre van haar. Toen haar gezondheid steeds meer afnam, heeft ze laatste maanden gewoond in het Gastenhuis, waar ze genoot van de aandacht en zorg. De woorden ”Ik heb een mooi leven gehad, maar nu mag onze Lieve Heer me wel komen halen” typeren haar laatste levensdagen. Op vrijdag 27 november is ze in alle rust van ons heengegaan. Op 3 december was de afscheidsvieringin onze kerk waarna ze te ruste is gelegd bij haar Thijs in de Hof achter de kerk.

Moge de Vrede van de Heer voor haar Licht en toekomst zijn.
John Rademakers

STICHTING VNB
(Vereniging tot Samenstelling van de Nederlandse Bedevaarten)
De VNB heeft laten weten, na 137 jaar, met hun activiteiten te moeten stoppen. De Stichting organiseerde in het bisdom vele bedevaarten o.a. die naar Lourdes. Over hoe de bedevaarten van het bisdom in de toekomst gestalte gaan krijgen zal het Bisdom ons op de hoogte houden.

ALGEMENE GEGEVENS
Het secretariaat is geopend: woensdag en donderdag van 09:30 - 12:00 uur.

Voor aanmeldingen/informatie, wat betreft doop, pastoraatsgroep, locatieraad, parochiefonds, kerkhof commissie, kopij nieuwsbrief of kerktaxi graag contact opnemen met het secretariaat:
026 33 33 200 of 026 33 36 955 of per e-mail: oosterbeek@pztb.nl

Voor ziekenzalving, overlijden en uitvaart kunt u bellen: 06 40 58 38 03
Informatie over de Bernulphuskerk kunt u vinden op de website: www.bernulphus.nl