Dé Nieuwsbrief van de Sint Bernulphus te Oosterbeek, Doorwerth, Wolfheze, Heveadorp
(onderdeel van de r.-k. Z. Titus Brandsmaparochie)

BERNULPHUS TUSSENTIJDS

Jaargang 8 6 maart 2021 Nummer 4

VAN DE LOCATIERAAD
De Bernulphus kerk gaat weer open, vanaf donderdag 4 maart jl. is onze kerk als vanouds weer overdag geopend vanaf 9.30 uur, dat geldt ook voor de open kerk op zaterdagmiddag van 12.00 tot 16.00 uur, uiteraard met inachtneming van de bestaande regelgeving, die we inmiddels voldoende kennen: 1,5 m afstand, handen ontsmetten bij binnenkomen en het mondkapje op, zolang u beweegt door de kerk, op de zitplaats kan het kapje af.
Het Tituspad, nota over de Pastorale en Missionaire Koers voor 2021 – 2026 van de Parochie Z Titus Brandsma, krijgt vorm na intensief en uitgebreid overleg met de parochiële klankbordgroep, samengesteld met vertegenwoordigers vanuit alle locaties. Namens locatie Bernulphus neemt Marijke Wasser deel. Onze pastoraatsgroep gaat hierover in klein pastoraal verband in gesprek en zo mogelijk later in brede kring.
Daarnaast wordt deze week ook de tekening voor onze nieuwe, kleine kerk binnen ons kerkgebouw uitgewerkt. Jos Goossens heeft een eerste concept gemaakt, dat nu door architect Joris de Witt in een inzichtelijke tekening wordt uitgewerkt. In een volgende nieuwbrief gaat u daar meer van zien.
We zijn op weg naar Pasen, hopelijk kunnen onze oudere parochianen op korte termijn gevaccineerd worden, zodat er weer ruimte komt voor ontmoeten en vieren!
Molleke Willems, voorzitter locatieraad
 
VIERINGEN
- Bernulphuskerk langzaam weer open, vieringen nog onzeker - 
Inmiddels zitten we een jaar in de corona crisis en nog vallen de maatregelen, die genomen zijn, ons zwaar. Op dit moment wordt er nog steeds gepleit voor zo min mogelijk contacten en zo weinig mogelijk bewegingen om elkaar te ontmoeten. Vandaar dat ook besloten is om voorlopig geen vieringen te hebben in de Bernulphuskerk, net zoals op dit moment de andere kerken in Oosterbeek. Na de persconferentie van 8 maart komt ook het corona team van de parochie weer bij elkaar om te bespreken hoe de vieringen verder verlopen. Over de viering van 14 maart a.s. is nog geen duidelijkheid. Net zoals Kerstmis, zal ook Pasen de nodige aanpassingen krijgen. We houden u op de hoogte!
 
COLLECTES
Graag willen wij u oproepen uw bijdragen over te maken. Kerk en Goede Doelen lopen veel collectegelden mis terwijl de kosten gewoon doorgaan en hulpverlening meer nodig is dan ooit!
Op zo. 14 maart 2021 is de 1e collecte bestemd voor het pastorale werk in onze geloofsgemeenschappen. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72RABO0156276720 t.n.v. Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van “locatie Oosterbeek”.
Op zo. 14 maart 2021 is de 2e (diaconale) collecte voor de Bisschoppelijke Vastenactie waarover elders in deze Nieuwsbrief meer. U kunt u gift overmaken op: NL21NGB0000005850 t.n.v. Vastenactie Den Haag.
Op zo. 28 maart 2021 is de eerste collecte bestemd voor het pastorale werk in onze geloofsgemeenschappen. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72RABO0156276720 t.n.v. Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van “locatie Oosterbeek”
Op zo. 28 maart 2021 is de Tweede Collecte voor de Bisschoppelijke Vastenactie waarover elders in deze Nieuwsbrief meer. U kunt u gift overmaken op: NL21INGB00000058 50 t.n.v. Vastenactie Den Haag.
 
VAN DE PASTORAATSGROEP 
Omdat u misschien het proces van parochievernieuwing al enige tijd volgt of betrokken hierin bent, willen wij u graag attent maken op het aankomende Pastoraal Congres dat binnenkort online zal plaatsvinden van donderdag 11 maart tot en met zondag 13 maart 2021. Verschillende parochies zijn al bezig met missionair zijn. Veel andere parochies gaan ermee aan de slag. Eerder, in juni 2020, reikte fr. James Mallon al drie sleutels aan om missionair te worden:
1. parochies veranderen als mensen veranderen doordat ze geraakt worden door de Heilige Geest,
2. eerst evangelisatie, dan pas verdere catechese en
3. dienend leiderschap van goede kwaliteit en vanuit een team.
Vanuit de z. Titus Brandsmaparochie zijn al parochianen die zich hiervoor hebben aangemeld. Als u ook belangstelling heeft, dan horen we dat graag van u. Wil u dat dan laten weten aan de werkgroep Themabijeenkomsten via titusvernieuwt@pztb.nl? Pastoraal Congres van do. 11 tot en met zat. 13 maart 2021. Meer informatie en aanmelden via info@pastoraalcongres.nl Meer informatie vind u hier
Werkgroep Themabijeenkomsten Parochie z. Titus Brandsma
 
VASTENACTIE 2021: WERKEN AAN JE TOEKOMST 
Net als andere jaren doet onze locatie mee met de Vastenactie, dit jaar niet met een ‘eigen doelen’ project maar met landelijke Vastenactie-campagne. Deze campagne staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met een opleiding zijn mensen namelijk beter in staat een inkomen te verdienen en een eigen bedrijf op te zetten. Help Vastenactie de projecten te ondersteunen, doneer aan Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag of Maak het bedrag over via iDEAL. Voor het hele artikel over Vastenactie 2021 verwijzen wij u graag naar de uitgave Veertigdagentijd 2021 van Titus Breed.
 
RAAD VAN KERKEN
Werken en bidden voor vrede en verzoening, Coventry gebed in Oosterbeek
Op ongeveer 200 plaatsen in de wereld bestaat er een netwerk van kerken en kapellen waar Iedere vrijdagmiddag wordt gebeden voor Vrede en Verzoening. Deze Coventry groepen houden mondiaal een grote keten van gebed en hoop in stand, ook in Nederland. Dit zgn. Coventry gebed vindt plaats in steden en dorpen die getroffen zijn door oorlogsgeweld en zijn lid van de wereldwijde Community of the Cross of Nails. Enkele enthousiaste en gemotiveerde leden van de protestantse en remonstrantse gemeenten uit Oosterbeek die geloven in de kracht van het gebed en overtuigd zijn van het belang van deze keten zijn gestart met de organisatie van deze oecumenische gebedsviering. De opzet is om bij deze organisatie aan te sluiten en wekelijks op de vrijdag rond 12.00 uur te bidden voor vrede en gerechtigheid in de wereld. De viering neemt ongeveer een half uur in beslag en zal in de Remonstrantse kerk plaatsvinden. De Raad van Kerken van Oosterbeek e.o. steunt dit initiatief van harte en zoekt nog parochianen van de St. Bernulphuslocatie, die het organiserend team gaan versterken. Om een beeld te krijgen van zo’n bijeenkomst kunnen we verwijzen naar: Coventrygebed Arnhem - YouTube Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw D. de Vries per telefoon (06-19518500) of via het volgende mailadres: curate@arnhemnijmegenchaplaincy.nl
Namens de Raad van Kerken
 
VAN DE PAROCHIE
Pastoor ten Have en Erik Rozeman nodigen u graag uit deel te nemen aan, of kennins te nemen van het speciale project in deze 40-dagentijd: "Van Angst naar Vertrouwen". Voor uitgebreide informatie kun u terecht op de website Titus Zoekt, www.titus.zoekt.nl
Op verzoek van de pastoor doen wij u graag de Vastenbrief van Kardinaal Eijk toekomen.
 
DE GOEDE WEEK VANUIT HET DOMINICANENKLOOSTER TE HUISSEN
Wat is er goed aan de Goede Week? Een week waarin verraad en dood centraal staan? De Goede Week is de aanloop naar het belangrijkste christelijke feest: Pasen.
Het geheel draait om wat wij eigenlijk wel weten, maar steeds weer vergeten: de dood hoort erbij; verraad en mislukking en duisternis horen erbij. Maar: ze hebben niet het laatste woord. Uiteindelijk wint het licht, het leven. Altijd. Goed is het nieuws dat het goede het kwade niet wegneemt, maar omgeeft. De coronatijd maakt dit scherper zichtbaar. We kunnen wat naar is niet voorkomen of oplossen. We kunnen wel door het duister gaan en op licht en leven blijven vertrouwen, samen en ieder voor zich. Samen vieren. We willen graag De Goede Week samen vieren. Omdat we nu niet naar de kerk of kapel kunnen komen bieden we van zondag 28 maart t/m zondag 4 april een online reeks aan met een dagelijks moment van bezinning op de boodschap van de goede week. Kijk voor meer informatie en opgave op www.kloosterhuissen.nl, of klik hier.
 
LIEF EN LEED
In memoriam
Op 16 februari jl. is overleden André (Jozef Johannes) Berns, in de leeftijd van 78 jaar. 
De afscheidsbijeenkomst en begrafenis vonden plaats in de Hof achter onze kerk op 23 februari jl. Moge hij rusten in vrede.
 
ALGEMENE GEGEVENS

Het secretariaat is bezet op woensdag en donderdag van 9.30 u.-12.00 u. en uitsluitend bereikbaar per telefoon of per email.
Voor aanmeldingen/informatie, wat betreft doop, pastoraatsgroep, locatieraad, parochiefonds, kerkhof-commissie, kopij nieuwsbrief of kerktaxi graag contact opnemen met het secretariaat: 026 33 33 200/ 026 33 36 955 of per e-mail: titus.oosterbeek@gmail.com
Voor ziekenzalving, overlijden en uitvaart kunt u bellen: 06 40 58 38 03

WEBSITE
Informatie over de Bernulphuskerk kunt u vinden op de website: www.bernulphus.nl
Hebt u berichten voor deze Nieuwsbrieven of de website, stuur deze dan naar het secretariaat oosterbeek@pztb.nl met als Onderwerp: Voor de redactie