Dé Nieuwsbrief van de Sint Bernulphus te Oosterbeek, Doorwerth, Wolfheze, Heveadorp
(onderdeel van de r.-k. Z. Titus Brandsmaparochie)

BERNULPHUS TUSSENTIJDS

Jaargang 8 27 maart 2021 Nummer 5

VAN DE LOCATIERAAD
De Bernulphuskerk is weer open. Met kleine stapjes - en veelal gevaccineerd - gaan we komende weken opnieuw samen vieren, met de bekende beperkingen zoals mondkapje, 1,5 m afstand ook in de kerk en uiteraard voorlopig nog met de beperking van 30 personen, als maximaal aantal bezoekers. Vorig jaar, Pasen 2020 waren we net getroffen door het Corona virus en ging Nederland op slot. Alle kerkelijke vieringen rondom Pasen werden toen afgelast, dit jaar blijft het samen komen beperkt tot eerste Paasdag. Onze kerk is open voor individueel bezoek, zeker ook in de Goede Week om palmtakjes op te halen achter in de kerk (gewijd tijdens de Palmpasen viering in Wageningen), en natuurlijk kunt u de Kruisweg volgen en beleven, zeker op Goede Vrijdag; die dag blijft de kerk langer open tot 18.00 uur, zodat ook de werkenden de kruisweg kunnen beleven. Op YouTube kunt u de presentatie, die in 2019 is gemaakt over de Tooropstaties, nog eens bekijken. Kruiswegstaties Jan Toorop: "Met Ziel en Zaligheid". Ook zijn er nog enkele exemplaren van het Jubileumboek te koop. Opgave voor de vieringen blijft noodzakelijk per mail titus.oosterbeek@gmail.com of telefoon 06 40 58 38 03.

Van harte hopen en verwachten we dat dit voorzichtige begin, de herstart is van ons kerkelijk leven van mens tot mens maar wel “op afstand” en niet alleen via stream, zoom en internet. Zo gaan we op weg naar Pasen. Alvast Zalig Pasen gewenst, blijf voorzichtig en gezond op weg naar een zonnig voorjaar, op weg naar meer ruimte in elk opzicht.
Molleke Willems, voorzitter locatieraad
 
VIERINGEN GOEDE WEEK
Vorige week is het corona-overleg vanuit de parochie weer bij elkaar geweest. In dat overleg kwamen natuurlijk ook de vieringen van de Goede Week aan de orde. Voor Oosterbeek stond Pater van der Salm ingeroosterd op Witte Donderdag en ook voor de Paaswake. Deze vieringen moeten beide door een priester voorgegaan worden. Zoals u in de Titus Breed hebt kunnen lezen is Pater van der Salm gestopt. Er is een tekort aan priesters en op korte termijn kunnen deze gaten in het rooster niet ingevuld worden. Nu we ook nog midden in de corona pandemie zitten, hebben we daarom besloten om in de Goede Week geen vieringen te houden. De kerk is heel de dag van 9.30 uur tot 16.00 uur geopend. U kunt daar, op het tijdstip dat u goed uitkomt, binnenlopen voor gebed of om een kaarsje aan te steken. (Mondkapje verplicht!)
Op Goede Vrijdag kunt u zelf de kruisweg lopen, denkt u daarbij aan het mondkapje. Er zullen vanaf maandag 29 maart ook Palmtakjes staan, die in Wageningen gewijd zijn tijdens de Palmpasen-viering. De vieringen kunt u ook bekijken via het YouTube kanaal van de parochie
 
Op 1ste Paasdag is de woorddienst in onze Bernulphus om 10.00 uur en Toos Jurrius zal daarbij voorgaan. Denkt u aan uw aanmelding?!
 
COLLECTES
Tijdens de Paaswake, za. 3 april zou de tweede collecte geweest zijn voor: EXODUS. Exodus biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun straf die gemotiveerd zijn uit de criminaliteit te stappen. Lees verder op www.exodus.nl Ook dit doel willen wij uiteraard van harte aanbevelen. In de afgelopen jaren konden we altijd een aardig bedragje naar hen overmaken waarvoor zij altijd zeer bedankten. Voor hen kunt u uw gaven overmaken op: NL68INGB0004324414, ten name van Exodus Nederland Leiden
 
Op 1ste Paasdag, 4 april is de eerste collecte bestemd voor het pastorale werk in onze geloofsgemeenschappen. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72RABO0156276720 t.n.v. Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van “locatie Oosterbeek”.

De tweede collecte is op 4 april bestemd voor de Stichting Leergeld. U kunt uw bijdrage overmaken op NL45Rabo0323963919 ten name van Stichting Leergeld Arnhem-Renkum-Rheden.
Het primaire doel van de Stichting Leergeld is: Rechtstreekse hulp bieden aan individuele kinderen, in armoede situaties, zodat deze kinderen mee kunnen doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Die hulp beslaat een scala van middelen, waarbij ook samenwerking of doorverwijzing naar andere instanties of organisaties mogelijk is. “Mee kunnen doen” draagt bij aan de ontwikkeling van het kind, geeft een gevoel van eigenwaarde en kan mogelijke sociale uitsluiting voorkomen. Meer leest u op www.leergeldarnhem.nl

Tenslotte: we zijn bang dat de Vastenactie onder de Corona crisis leidt. Mocht u er nog niet tot gekomen zijn uw gift over te maken; hier volgen nog even de gegevens: Vastenactie 2021: WERKEN AAN JE TOEKOMST. Net als andere jaren doet onze locatie mee met de Vastenactie, dit jaar niet met een ‘eigen doelen’ project, maar met landelijke Vastenactie-campagne. Deze campagne staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met een opleiding zijn mensen namelijk beter in staat een inkomen te verdienen en een eigen bedrijf op te zetten. Help Vastenactie de projecten te ondersteunen, doneer aan Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag of Maak het bedrag over via iDEAL. Voor het hele artikel over Vastenactie 2021 verwijzen wij u graag naar de uitgave Veertigdagentijd 2021 van Titus Breed.
 
GOEDE VRIJDAG OP EEN ANDERE MANIER BELEVEN 
Nu het in vele kerken niet mogelijk is om deel te nemen aan de verschillende vieringen rond de Goede Week en met name op Goede Vrijdag, kan men aan de hand van het boek van Jan Toorop, met ziel en zaligheid het lijdensverhaal op een speciale manier te beleven. In dit boek wordt aan de hand van de 14 kunstwerken het ontstaan en de beleving van de staties beschreven. In het Woord Vooraf in het boek wordt vermeld: “De religieus bewogen kunstenaar Jan Toorop neemt ons in dit boek mee op de lijdensweg van Jezus op de laatste dag van zijn leven.” Mocht u belangstelling hebben voor dit 40-pagina’s tellend boek, kunt u dit voor € 10,00 verkrijgen op zaterdag tussen 12.00 u. en 16.00 u. in de Bernulphuskerk in Oosterbeek.
Via onze website kunt u ook de kruisweg thuis 'doorlopen'. Hij staat er in twee varianten met bijpassende teksten. U vindt het hier: https://www.bernulphus.nl/index.php/de-kruisweg zie dan het menu linksonder. Hier treft u tevens een video opname van de kruisweg van vorig jaar met pastoor ten Have.
 
THEE MET THEMA 
 
Entartete Kunst met Josée Claassen (een ZOOM- bijeenkomst op 11 april). Veel moderne beeldende kunst en muziek werd door de nazi’s als ‘entartet’, als ontaard, ongewenst beschouwd. Over die beeldende kunst maakten de aanhangers van Hitler in 1937 in München een grote tentoonstelling, in 1938 Düsseldorf een soortgelijke tentoonstelling, maar dan over ‘entartete’, ongewenste muziek. Wat was de aanleiding voor die tentoonstellingen? Wie waren die ontaarde beeldende kunstenaars en componisten? Wat voor werk maakten zij? Op deze vragen krijgt u een antwoord tijdens deze lezing. Tijdens de voordracht hoort u muziek van Paul Hindemith, een fantastisch Jiddisch lied en hoort en ziet u een prachtig operafragment van Franz Schreker. U ziet werk van Otto Dix, die portretten schilderde voor H. Göring, en ook van onder meer Franz Marc, Emil Nolde, Vincent van Gogh en Wassily Kandinsky. Josée Claassen is kunsthistorica en liefhebber van klassieke muziek. Tijdens en na haar opleiding in Leiden gaf zij daar als gastdocent colleges cultuurhistorie. Afgelopen jaren heeft zij zich gespecialiseerd in het geven van lezingen waarin beeldende kunst gecombineerd wordt met klassieke muziek. Een boeiende combinatie, zoals velen in Oosterbeek inmiddels hebben ondervonden tijdens haar Kerstlezing voor Zestig Plus Renkum. N.B. Aanmeldingen voor de zoombijeenkomst met naam en emailadres mailen uiterlijk di. 6 april naar theemetthemaoosterbeek@gmail.com. (U dient 20 minuten vóór aanvangstijd, vóór 16.00 u. de mailbox van de PC te openen om op instructies te wachten).Een vrijwillige bijdrage (ter bestrijding van de kosten) voor deze bijeenkomst kan worden gestort op bankrekening NL34INGB000 527 0000 van de Raad van Kerken Oosterbeek-Wolfheze.
Informatie: Marlies Raaijmakers, m.raaijmakers4@upcmail.nl
 
AFSCHEID PASTOR ADRI VAN DIJK
Zoals u al in de vorige Titus Breed heeft kunnen lezen, neemt pastor Adri van Dijk afscheid als gastvoorganger in onze parochie. Hij zal voor het laatst voorgaan op Beloken Pasen, zondag 11 april om 10.30 uur in de Antoniuskerk in Ede. Voor die viering kunt u zich aanmelden via het secretariaat van Katholiek Ede 0318-610692 of ede@pztb.nl, Helaas staat het maximum aantal bezoekers op 30. Maar de viering zal via livestream worden uitgezonden (in plaats van de livestream uit Wageningen). Kijk via de website www.ztitusbrandsmaparochie.nl, klik dan op YouTube. U kunt ook op een later moment terugkijken. Jammer genoeg is er door de coronaregels geen mogelijkheid om een receptie te houden waar u pastor Van Dijk persoonlijk de hand kunt schudden. Wel kunt u hem een kaart met een persoonlijke wens sturen, misschien met een herinnering die u met hem wilt delen of gewoon een woord van dank voor zijn jarenlange inzet. Alle kaarten zullen dan in de afscheidsviering aan hem worden overhandigd. U kunt uw kaart sturen naar:
pastor Adri van Dijk, p/a Locatie Katholiek Ede, Stationsweg 112, 6711 PZ Ede. 
 
GEDICHT
Een leed kwam telkens op mij aan
onmog’lijk om het af te weeren
met geen tranen te bezweren
’k had het anders lang gedaan
Toen ging het boven op mij staan
tot ik stil lag zonder weeren
Duldend, wachtend moest ik leeren
En toen eerst is het heengegaan
Dat is nu al een poos gelêen
Ik zie het nu van verre nog
En begrijp niet, waarom tochjk
Ik toen zo leed met veel geween
Titus Brandsma

 
PAASGEDACHTE
Voor mensen, geboren
om woorden te horen,
gelukkig te leven,
elkaar te vergeven:
is er een licht opgegaan.
Voor mensen, onmachtig
om heil te verwachten,
gevangen genomen,
verlamd om te lopen:
is er een weg om te gaan.
Voor mensen, ontluisterd,
in boeien gekluisterd,
beroofd van hun wensen
door andere mensen:
is een Man voorgegaan.
Voor mensen, gevallen,
tot niemand vervallen,
die levend al dood zijn
en dood zonder hoop zijn:
is er een Mens opgestaan.
Henk Jongerius
 
LIEF EN LEED
In memoriam
Op 5 maart jl. is overleden Maria Josephine Celestine O’Herne in de leeftijd van 90 jaar. De afscheidsbijeenkomst vond plaats in onze kerk op 12 maart jl. Zij woonde op de Vrijburg in Oosterbeek. Moge zij rusten in vrede.
 
ALGEMENE GEGEVENS

Op het secretariaat is woensdag en donderdag van 9.30 u.-12.00 u. iemand aanwezig, maar uitsluitend bereikbaar per telefoon of per email.
Voor aanmeldingen/informatie, wat betreft doop, pastoraatsgroep, locatieraad, parochiefonds, kerkhof-commissie, kopij nieuwsbrief of kerktaxi graag contact opnemen met het secretariaat: 026 33 33 200/ 026 33 36 955 of per e-mail: titus.oosterbeek@gmail.com Voor ziekenzalving, overlijden en uitvaart kunt u bellen: 06 40 58 38 03 Hebt u berichten voor deze Nieuwsbrief stuur deze dan naar het secretariaat, oosterbeek@pztb.nl met als Onderwerp: Voor de redactie

WEBSITE
Informatie over de Bernulphuskerk kunt u vinden op de website: www.bernulphus.nl