Dé Nieuwsbrief van de Sint Bernulphus te Oosterbeek, Doorwerth, Wolfheze, Heveadorp
(onderdeel van de r.-k. Z. Titus Brandsmaparochie)

BERNULPHUS TUSSENTIJDS

Jaargang 8 24 april 2021 Nummer 7

VAN DE LOCATIERAAD
Ditmaal enige informatie over de voortgang van de plannen rondom ons kerkgebouw, in samenhang met de nieuwbouwplannen van Vilente voor het terrein naast de kerk. Het huidige oude verzorgingshuis Overdal zal dit jaar worden gesloopt. Zoals u in de plaatselijke pers heeft kunnen lezen is voor de bewoners van Overdal goede tijdelijke huisvesting gevonden.

De afgelopen weken is er regelmatig overleg geweest over indeling van ons kerkgebouw, dat volgens de huidige plannen door een (brandveilige) tussenwand gescheiden wordt, waarbij het deel aan de kerkhofzijde zal worden ingedeeld als verkleinde kerk. De huidige zij-ingang wordt dan verbouwd tot onze hoofdingang. Binnen het kerkgedeelte is een prominente plek ingedeeld voor een kleine Mariakapel en natuurlijk krijgen ook de 14 kruiswegstaties van Jan Toorop een even prominente plek. Het gebouw van de Bernulphuskerk zal aan de buitenzijde ongewijzigd blijven, Vilente heeft de intentie om aan de binnenzijde van de straatzijde van de kerk ruimtes voor dagbesteding in te richten, waarbij zij de hoofdingang als entree wil gaan gebruiken.

Komende maanden blijven wij u informeren in woord en beeld over de toekomst van onze Bernulphuskerk.

Molleke Willems, voorzitter locatieraad

VIERINGEN
Zondag 25 april 09:30 uur: Eucharistieviering - Pastoor ten Have
(Helaas is voor deze viering het maximum van 30 aaangemelde personen reeds bereikt...)

De 1e collecte is bestemd voor het pastorale werk in onze geloofsgemeenschappen. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72RABO0156276720 t.n.v. Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van “locatie Oosterbeek”.
De 2e collecte is die dag bestemd voor de opleiding van priesters, diakens in het kader van Roepingenzondag. In onze kerk is een blijvende behoefte aan priesters, diakens en religieuzen. Het thema dit jaar is: Wees niet bang, kom dichterbij. Op https://www.ariensinstituut.nl/roepingenraad/nieuws/ kunt u hier meer over lezen.

U kunt uw bijdrage ook overmaken op:NL64ABNA 0810496488 t.n.v. het fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht

Zondag 9 mei 09:30 uur: Eucharistieviering - Pastoor ten Have
De 1e collecte is bestemd voor het pastorale werk in onze geloofsgemeenschappen. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72RABO0156276720 t.n.v. Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van “locatie Oosterbeek”.
De 2e collecte is voor Kondwa. Onze geloofsgemeenschap ondersteunt al jaren een project in Zambia: Via een parochiaan zijn we met dit project in aanraking gekomen en het project heeft nog steeds onze steun nodig! Kondwa betekent “Be Happy” en biedt opvang en educatie aan kinderen in de leeftijd van 3 tot 6 jaar. De meeste kinderen zijn hun ouders verloren door de HIV epidemie en worden ook psychologisch ondersteund. Op https://orangebabies.nl/nl/kondwa kunt u meer lezen over dit project. U kunt uw bijdrage ook overmaken op: NL38RABO0157688682 van PCI onder vermelding van bijdrage KONDWA. Zij zorgen dat het totale bedrag op de juiste plaats terecht komt.

Tijdens beide vieringen verzorgen Joep Stappers (en/of cantoren) en Dick van der Meer (orgel) de muzikale begeleiding.

Denk eraan: Voor het bijwonen van de vieringen moet u reserveren. Dit kan per telefoon 06 40 58 38 03 of per email: titus.oosterbeek@gmail.com

Oproepvanuit de PCI (Parochiële Caritas Insteling)
Bij de PCI is de vraag om een grote koffer of reistas op wieltjes binnengekomen. Heeft u iets dergelijks op zolder staan en wilt u ervan af? Dan is dit uw kans. U maakt er iemand blij mee. Neem contact op met Antoinet Verborg tel.  06-44902176 of via mail schootverborg@hetnet.nl.

LIEF EN LEED
In Memoriam: Vittorio Dorigo
Op woensdag 7 april jl. overlijdt in de leeftijd van 95 jaar de heer Vittorio Dorigo.
Hij is geboren op 2 juli 1925 als de jongste in het gezin van het Italiaanse migrantenechtpaar Dorigo.  Hij was er trots op dat zijn ouders door hun vertrek naar Nederland hebben willen ontsnappen aan de armoede in hun eigen land en hoe hen dat gelukt is. Wellicht liggen daar ook de wortels voor zijn werk en zijn maatschappelijke betrokkenheid. Op 3 september 1952 trouwt hij met Toos Rethans. Samen worden zij de ouders van drie dochters en vier zonen. Naast hun Italiaanse achternaam allen voorzien van welluidende Italiaanse voornamen.                                                                             

In de jaren ’80 van de vorige eeuw, is hij lid van de Financieel Technische Commissie in onze Bernulphus Parochie. Van zijn creativiteit en zijn deskundigheid als architect in het ontwerpen en bouwen van belangrijke projecten heeft ook onze parochie in ruime mate mogen profiteren. Van zijn hand zijn o.a. het ontwerp en de uitvoering van de Titus Brandsma Kapel, alsmede de, zo goed mogelijke restauratie van het Maria-altaar, en de beide Columbaria op ons kerkhof.                                                                 

In 1998 verhuist hij samen met zijn vrouw Toos weer naar hun oude woonplaats Arnhem. Tot zijn grote verdriet overlijdt zij een jaar later. De laatste tijd woonde hij weer in Oosterbeek in een appartement aan de Valkenburglaan no. 35. Op dinsdag 13 april is in de besloten kring van zijn kinderen en kleinkinderen en enkele genodigden zijn afscheid gevierd. De vele vrienden en bekenden hebben dit afscheid via een livestream toch mee kunnen maken. Daarna is hij begraven in de Hof achter de kerk in het graf waar ook zijn vrouw Toos begraven ligt.

In Memoriam: mevr. Catharina, Maria, Hubertina (Rineke) Tan- Coumans
Op zondag 11 april is overleden mevr. Catharina, Maria, Hubertina (Rineke) Tan- Coumans in de leeftijd van 85 jaar. Ze heeft zich op vele terreinen ingezet binnen onze gemeenschap. Ze heeft als redactielid aan de wieg gestaan van Bernulphus Tussentijds en ze heeft zich met veel creativiteit beziggehouden met de realisatie van het Trefcentrum in de voormalige pastorie. Ook heeft ze in vele parochiële commissies gezeten. Zij woonde de laatste jaren in Waalre. Op maandag 19 april is zij begraven bij haar man in de Hof achter onze kerk.

Moge beiden rusten in vrede.

 

ALGEMENE GEGEVENS

Op het secretariaat is woensdag en donderdag van 9:30 tot 12:00 uur iemand aanwezig, maar uitsluitend bereikbaar per telefoon of per email.
Voor aanmeldingen/informatie, wat betreft doop, pastoraatsgroep, locatieraad, parochiefonds, kerkhof-commissie, kopij nieuwsbrief of kerktaxi graag contact opnemen met het secretariaat: 026 33 33 200/ 026 33 36 955 of per e-mail: titus.oosterbeek@gmail.com Voor ziekenzalving, overlijden en uitvaart kunt u bellen: 06 40 58 38 03 Hebt u berichten voor deze Nieuwsbrief stuur deze dan naar het secretariaat, oosterbeek@pztb.nl met als Onderwerp: Voor de redactie

WEBSITE
Informatie over de Bernulphuskerk kunt u vinden op de website: www.bernulphus.nl