25 maart 2019

 • Maandag, 25 Maart 2019 : Uit profeet Jesaja 7,10-14.
  In die dagen sprak Jesaja tot Achaz: “Vraag de Heer, uw God, om een teken, hetzij hoog aan de hemel of diep in de hel.” Maar Achaz antwoordde: “Ik vraag niet om een teken; ik wil de Heer niet op de proef stellen.” En Jesaja sprak: “Luister dan, Huis van David, is het u niet genoeg mensen te ergeren, dat gij ook mijn God tot ergernis wilt zijn? Daarom geeft de Heer u ook ongevraagd een teken: Zie, de maagd zal ontvangen en een zoon baren, en zij zal hem noemen ‘Immanuël’: ‘God-met-ons’.
 • Maandag, 25 Maart 2019 : Psalmen 40(39),7-8a.8b-9.10.11.
  Gij hebt geen offer of geschenk gewild, Gij hebt mijn oor geopend; Gij vraagt geen brandoffer, geen zoenoffer van mij, Geschenk en offerande hebt Gij nooit verlangt, Gij vraagt geen brandoffers, geen zoenoffer van mij; maar wel hebt Gij mijn oren voor uw stem geopend. dus zei ik: ja, ik kom, zoals van mij geschreven staat: dus zei ik: ja, ik kom, zoals van mij geschreven staat: dus zei ik: 'Ja, ik kom!' Want in de boekrol staat van mij geschreven dat ik uw wil volbreng. Mijn God, dat is het wat ik wil, uw wet staat in mijn hart geschreven. Aan velen heb ik uw rechtvaardigheid bekendgemaakt, ik hield mijn lippen niet gesloten, Heer, Gij weet het. Nooit heb ik uw rechtvaardigheid verborgen in mijn hart, Ik zwijg niet over uw goedheid, maar getuig van uw trouw en uw hulp. In de kring van het volk verheel ik niet hoe liefdevol, hoe trouw u bent.
 • Maandag, 25 Maart 2019 : Uit de brief aan de Hebreeën 10,4-10.
  Broeders en zusters, het is uitgesloten dat het bloed van stieren en bokken kan mensen onmogelijk van hun zonden bevrijden. Daarom zegt Christus bij zijn komst in de wereld: ‘Offers en gaven hebt u niet verlangd, maar u hebt mij een lichaam gegeven; brand- en reinigingsoffers behaagden u niet.’ Toen heb ik gezegd: “Hier ben ik,” want dit staat in de boekrol over mij geschreven: “Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen.” Eerst zegt hij: ‘Offers en gaven hebt U niet verlangd, brand- en reinigingsoffers behaagden U niet’ – daarmee bedoelt hij de offers die volgens de wet worden gebracht. Dan zegt hij: ‘Hier ben ik, ik ben gekomen om uw wil te doen,’ waarmee Hij het eerste opheft om het tweede van kracht te doen zijn. Op grond van die wil zijn wij voor eens en altijd geheiligd, door het offer van het lichaam van Jezus Christus.
 • Maandag, 25 Maart 2019 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 1,26-38.
  In die tijd werd de engel Gabriel van Godswege gezonden naar een stad in Galilea, Nazaret, tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette, uit het huis van David; de naam van de maagd was Maria. Hij trad bij haar binnen en sprak: 'Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u!' Zij schrok van dat woord en vroeg zich af, wat die groet toch wel kon betekenen. Maar de engel zei tot haar: 'Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David schenken en Hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jakob en aan zijn koningschap zal nooit een einde komen.' Maria echter sprak tot de engel: 'Hoe zal dit geschieden, daar ik geen gemeenschap heb met een man?' Hierop gaf de engel haar ten antwoord: 'De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoog­ste zal u overschadu­wen; daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God. Weet, dat zelfs Elisabet, uw bloedver­wante, in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen en, ofschoon zij onvruchtbaar heette, is zij nu in haar zesde maand; want voor God is niets onmogelijk.' Nu zei Maria: 'Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord.' En de engel ging van haar heen.
 • Maandag, 25 Maart 2019 : Commentaar H. Efraïm
        Mijn geliefden, aanschouw Maria, en zie hoe de engel Gabriël bij haar binnenkwam en haar vraag: "Hoe zal dat gebeuren?" De dienaar van de Heilige Geest antwoordde haar: "Dat is eenvoudig voor God; voor Hem is alles eenvoudig”. Schouw hoe ze het gehoorde woord geloofde en zei: "Zie de dienstmaagd des Heren". Op dat moment is de Heer nedergedaald op een wijze die Hij alleen kent. Hij heeft zich in beweging gezet en is gekomen zoals Hij wilde. Hij is bij haar gekomen zonder dat zij dat voelde en ze heeft Hem ontvangen zonder lijden te ondervinden. Ze droeg Degene, waarvan de wereld vervuld was, in haar als een kind. Hij is nedergedaald om het voorbeeld te zijn, dat het oude beeld van Adam vernieuwde.       Wees daarom stil als men je de geboorte van God aankondigt. Dat het woord van Gabriël in je geest aanwezig is, want niets is onmogelijk voor deze glorieuze Majesteit die zich voor ons vernederd heeft en die geboren is uit onze mensheid. Op deze dag is Maria voor ons de hemel geworden die God draagt, want de verheven Godheid is nedergedaald en heeft in haar zijn verblijf gevestigd. In haar heeft God zich klein gemaakt - maar zonder haar natuur te verkleinen - om ons groter te maken. In haar heeft Hij voor ons een kleed geweven waarmee Hij ons zou redden. In haar zijn alle woorden van de profeten en de rechtvaardigen vervuld. Vanuit haar is een licht opgegaan die de duisternis van het heidendom heeft verjaagd.       Maria heeft vele titels...: zij is het paleis waarin de machtige Koning der koningen heeft gewoond, maar Hij heeft haar niet verlaten zoals Hij gekomen is, want van haar heeft Hij vlees aangenomen en uit haar is geboren. Zij is de nieuwe hemel waarin de Koning der koningen gewoond heeft; in haar is de Christus opgestaan en uit haar is Hij opgegaan om de schepping te verlichten, om het te vormen naar zijn beeld. Zij is de wijnstok die de druiventros heeft gedragen. Zij geeft een buitengewone vrucht aan de natuur; en, hoewel Hij door zijn natuur verschillend van haar was, heeft Hij zich bekleed met haar kleur, toen Hij uit haar geboren werd. Zij is de bron waaruit levend water opborrelde voor de dorstigen, en zij die zich er aan laafden, droegen honderdvoudig vrucht.
 • Zondag, 24 Maart 2019 : Uit het boek Exodus 3,1-8a.13-15.
  In die dagen hoedde Mozes de kudde van zijn schoonvader Jitro, de priester van Midjan. Eens dreef hij de kudde tot ver in de woestijn en kwam hij bij de berg van God, de Horeb. Toen verscheen hem de engel van de Heer, in een vuur dat opvlamde uit een doornstruik. Mozes keek toe en zag dat de doornstruik in lichter laaie stond en toch niet verbrandde. Hij dacht: "Ik ga er op af om dat vreemde verschijnsel te onderzoeken. Hoe komt het dat die doornstruik niet verbrandt?" De Heer zag hem naderbij komen om te kijken. En vanuit de doornstruik riep God hem toe: "Mozes, Mozes." "Hier ben ik," antwoordde hij. Toen sprak de Heer: "Kom niet dichterbij. Doe uw sandalen uit, want de plaats waar gij staat is heilige grond." En Hij vervolgde: "Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaäk en de God van Jacob." Toen bedekte Mozes zijn gezicht want hij durfde niet naar God op te zien. De Heer sprak: "Ik heb de ellende van mijn volk in Egypte gezien, de jammerklachten om zijn onderdrukkers gehoord; ja, Ik ken zijn lijden. Daarom ben Ik neergedaald, om het uit de macht van Egypte te verlossen, en om het uit dit land te geleiden naar een schoon en uitgestrekt land: naar een land, dat druipt van melk en honing, de woonplaats van de Kanaänieten en Chittieten, Amorieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jeboesieten. Maar Mozes sprak opnieuw tot God: "Als ik nu bij de Israëlieten kom en hun zeg: De God van uw vaderen zendt mij tot u, en zij vragen: Hoe is zijn naam? Wat moet ik dan antwoorden?" Toen sprak God tot Mozes: "Ik ben die is." En ook: "Dit moet gij de Israëlieten zeggen: Hij die is zend mij tot u. Bovendien zie God tot Mozes: ‘Dit moet gij de Israëlieten zeggen: “De Heer de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob, zend t mij tot u. Dit is mijn naam van altijd. Zo moet men mij aanspreken, alle geslachten door.’”
 • Zondag, 24 Maart 2019 : Psalmen 103(102),1-2.3-4.6-7.8.11.
  Verheerlijk, mijn ziel, de Heer, zijn heilige Naam uit het diepst van uw wezen. Verheerlijk, mijn ziel, de Heer, vergeet zijn weldaden niet. Hij is het, die u uw schulden vergeeft, die u geneest van uw kwalen. Hij is het die u van de ondergang redt, die u omringt met zijn gunst en erbarmen. De Heer is rechtigvaardig in al wat Hij doet Hij laat de verdrukten recht wedervaren Hij maakte aan Moses zijn wegen bekent, Hij toonde zijn werken aan de kinderen van Israël. De Heer is barmhartig en welgezind, lankmoedig en goedertieren. Zo wijd als de hemel de aarde omspant, zo alomvattend is zijn erbarmen.

Teksten zijn ontleend aan de website "Dagelijks Evangelie, www.dagelijksevangelie.org"