27 oktober 2020

 • Dinsdag, 27 Oktober 2020 : Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze 5,21-33.
  Broeders en zusters, weest elkander onderdanig uit ontzag voor Christus. Vrouwen, weest onderdanig aan uw man als aan de Heer. Want de man is het hoofd van de vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk. Hij is ook de verlosser van zijn lichaam, maar zoals de kerk onderdanig is aan Christus, zo moet ook de vrouw haar man in alles onderda­nig zijn. Mannen, hebt uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad: Hij heeft zich voor haar overgeleverd om haar te heiligen, haar reinigend door het waterbad met het woord. Hij heeft de kerk tot zich gevoerd als een heerlijke bruid, zonder vlek of rimpel of fout, heilig en onbesmet. Zo moeten ook de mannen hun vrouwen liefhebben, zoals ze hun eigen lichaam liefhebben. Wie zijn vrouw bemint, bemint zichzelf. Niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat; integen­deel, hij voedt en koestert het. En zo doet Christus met de kerk, omdat wij ledematen zijn van zijn lichaam. Daarom zal de man vader en moeder verlaten om zich te hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen een vlees zijn. Dit geheim heeft een diepe zin. Ik voor mij betrek het op Christus en de kerk. Hoe dit ook zij, ieder van u moet zijn vrouw beminnen als zichzelf en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man.
 • Dinsdag, 27 Oktober 2020 : Psalmen 128(127),1-2.3.4-5.
  Gelukkig ieder die ontzag heeft voor de Heer en de weg gaat die Hij wijst: Je zult eten wat je werk opbrengt, geluk en voorspoed vallen je toe. Je vrouw als een vruchtbare wijnstok in het midden van je huis, je kinderen als jonge olijfbomen in een kring om je tafel. Ja, zo wordt gezegend de man die ontzag heeft voor de Heer. Ontvang de zegen van de Heer uit Sion, verheug je in de voorspoed van Jeruzalem, alle dagen van je leven.
 • Dinsdag, 27 Oktober 2020 :
 • Dinsdag, 27 Oktober 2020 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 13,18-21.
  In die tijd zei Jezus: 'Waarop gelijkt het Koninkrijk Gods, waarmee zal Ik het vergelijken? Het gelijkt op een mosterdzaadje, dat iemand in zijn tuin zaaide, het groeide en werd een grote boom en de vogels uit de lucht nestelde in zijn takken.' Hij zei ook nog: 'Waarmee zal Ik het Rijk Gods vergelijken? Het gelijkt op gist, die een vrouw in drie maten bloem verwerkte, totdat deze in hun geheel gegist waren.'
 • Dinsdag, 27 Oktober 2020 : Commentaar Z. Charles de Foucauld
              Hoe goed bent U, mijn God, om alle naties tot de verlossing te roepen. (...) En niet alleen alle naties in het algemeen door uw apostelen en hun opvolgers, maar ieder mens in het bijzonder en te allen tijde, door de onophoudelijke werking van uw genade! En niet alleen voor het heil en voor de hemel, maar ook voor "de eerste plaats" in de hemel, want U staat onophoudelijk met uw genade “kloppend aan de deur van elke ziel”. Het hangt van elke ziel af om er trouw aan te zijn, door op elk moment de genade aan te nemen. Om onmiddellijk daarna een nog grotere genade te ontvangen, en dus de genade te zien groeien, van moment tot moment te zien toenemen, en spoedig immense ontwikkelingen te zien aannemen, als ze trouw is aan het voortdurend ontvangen ervan.             Laten we op elk moment van ons leven, met standvastigheid trouw zijn aan de genade. Deze zal in korte tijd, in ons, zoals bij het mosterdzaadje, een boom worden waar de vogels van de hemel tot rust komen. Deze zal door de eenheid van heiligen, door de toepassing van zijn verdiensten, de kracht van zijn gebeden en zijn voorbeelden grote glorie aan God zal brengen, niet alleen door zichzelf, maar door het helpen van de heiliging van vele anderen! Oh, mijn God! Wat een bestemming maakt U voor ons allemaal! Elke ziel kan een zon worden, een grote boom, en "de eerste in het koninkrijk van God", elke ziel kan een stroom van genade ontvangen. U biedt dit alles onophoudelijk aan ieder van ons aan: het enige wat we hoeven te doen is voortdurend trouw te zijn aan de genade op elk moment van ons leven. Moge het huidige moment dat gezegende moment voor mij zijn!
 • Maandag, 26 Oktober 2020 : Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze 4,32.5,1-8.
  Broeders en zusters, weest goed voor elkaar en hartelijk. Vergeeft elkaar zoals God u vergeven heeft in Christus. Weest navolgers van God, zoals geliefde kinderen past. Leidt een leven van liefde naar het voorbeeld van Chris­tus, die ons heeft bemind en zich voor ons heeft overgeleverd als offergave en slachtoffer, God tot een lieflijke geur. Ontucht en onzedelijkheid, in welke vorm dan ook, of hebzucht mag onder u zelfs niet ter sprake komen. Heiligen betaamt dit niet. Evenmin past u schandelijke, grove of dubbelzin­nige taal, maar veeleer dankzegging. Beseft het goed: geen ontuchtige of onreine of gierige wat hetzelfde is als een afgodendienaar heeft enig erfdeel in het koninkrijk van Christus en van God. Laat niemand u met loze woorden misleiden: om zulke dingen komt Gods toorn over de ongehoorzamen. Doet niet met hen mee. Eens waart gij duisternis, nu zijt gij licht door uw gemeenschap met de Heer. Leeft dan ook als kinderen van het licht,
 • Maandag, 26 Oktober 2020 : Psalmen 1,1-2.3.4.6.
  Gelukkig de man die weigert te doen, wat goddelozen hem raden; die niet de wegen der zondaars gaat, niet zit te midden der spotters. maar die zijn geluk vindt in s'Heren wet, haar dag en nacht overweegt. Hij is als een boom, aan het water geplant, die vruchten draagt op zijn tijd; des zomers verdorren zijn bladeren niet, maar al wat hij doet brengt hem voorspoed. De goddelozen vergaat het zo niet: de wind blaast hen weg als kaf. De Heer immers let op de weg der gerechten, de weg van de zondaars loopt dood.

Teksten zijn ontleend aan de website "Dagelijks Evangelie, www.dagelijksevangelie.org"