Op zoek naar mensen, gelovig of twijfelaar met verlangen, die samen met een inmiddels erg kleine, maar enthousiaste werkgroep, mee wil denken bij het opzetten van een Thomasviering in het algemeen, of specifiek, een creatieve bijdrage wil leveren aan de uitwerking van de persoonlijke activiteiten tijdens de H. Chaos, een vast onderdeel van de Thomasvieringen, en uitvoering kan geven aan de aankleding van de viering.

Deelnemen kan voor één viering, of als vast lid van de werkgroep.

Wie zijn wij?

De werkgroep Thomasvieringen is een gevarieerde oecumenische werkgroep die zich ten doel stelt om jaarlijks 2 zogenaamde Thomas-vieringen te organiseren.

Bij de voorbereiding is, naast deelnemers met een verschillende kerkelijke achtergrond, bij toerbeurt, een pastor van één van de deelnemende kerken van de Raad van Kerken betrokken.

In drie tot vier sessies van ongeveer twee uur, wordt gebrainstormd over thema, liederen en invulling van de H. Chaos, waarna een passende orde van dienst wordt vastgesteld.

Thomasvieringen zijn daarmee anders dan traditionele kerkdiensten.

In de ruimte van de Bernulphuskerk zoeken we naar hedendaagse openheid. Het thema van een viering wordt via muziek, eigentijdse liederen, beelden en gedichten belicht. Ook de agapè ( gezamenlijke maaltijd) heeft daarbinnen een eigen plaats. Koren uit Oosterbeek of de regio nemen op uitnodiging deel.

Bent u nieuwsgierig geworden?
Neem dan contact op met ons:

Mevr. Rikje Bakker tel. 026- 3390933 e/mailadres: rbakker_bredenoord@hotmail.com

Mevr. Marlies Raaijmakers tel 3332226 e/mailadres: ml.raaijmakers@kpnplanet.nl