19 februari 2020

 • Woensdag, 19 Februari 2020 : Uit de brief van de heilige apostel Jacobus 1,19-27.
  Weet dit wel, geliefde broeders: ieder mens moet vlug zijn om te luisteren, maar langzaam om te spreken, langzaam ook om toornig te worden; want de toorn van een man leidt niet tot gerechtig­heid voor God. Verwijdert daarom elke smet, elk restant van slecht­heid, en neemt met zachtmoedigheid het woord van God aan, dat in u werd geplant en de kracht bezit uw zielen te redden. Neemt met zachtmoedigheid het woord van God aan, dat in u werd geplant en de kracht bezit uw zielen te redden. Weest uitvoerders van het woord, en niet alleen toehoor­ders; dan zoudt gij uzelf bedriegen. Wie het woord hoort maar niet volbrengt, lijkt op iemand die het gelaat waarmee hij geboren is, in een spiegel be­schouwt. Nauwelijks heeft hij zich bekeken, of hij gaat heen en is vergeten hoe hij er uitzag. Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, de wet van de vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtig toehoorder, maar als een uitvoerder metter­daad, die zal zalig zijn door zijn doen. Als iemand meent vroom te zijn, terwijl hij zijn tong niet beteugelt en zijn hart misleidt, diens vroomheid is waardeloos. Zuivere en onbevlekte vroomheid in de ogen van onze God en Vader is dit: wezen en weduwen opzoeken in hun nood, en zichzelf vrijwaren voor de besmetting van de wereld.
 • Woensdag, 19 Februari 2020 : Psalmen 15(14),2-3ab.3cd-4ab.5.
  Wie rechtvaardig is en eerbaar leeft, in zijn hart geen boze plannen koestert, geen bedrog pleegt met zijn tong. Wie zijn evenmens geen schade doet; en zijn buren niet te schande zet. Wie de boosdoeners veracht, maar de dienaars van de Heer in ere houdt; Wie zijn evenmens geen schade doet; en zijn buren niet te schande zet. Wie de boosdoeners veracht, maar de dienaars van de Heer in ere houdt; wie zijn evenmens geen schade doet en zijn buren niet te schande zet; wie de boosdoener veracht, maar de dienaars van de Heer in ere houdt; Wie beloften in zijn eigen nadeel toch volbrengt; wie zijn bezit niet uitleent tegen woeker, Wie zich zo gedraagt zal niet wankelen in eeuwigheid.
 • Woensdag, 19 Februari 2020 :
 • Woensdag, 19 Februari 2020 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 8,22-26.
  Zij kwamen in Betsaida. Daar bracht men een blinde bij Hem en smeekte Hem die te willen aanraken. Jezus nam de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp. Daar deed Hij speeksel op zijn ogen, legde hem de hand op en vroeg hem: 'Kunt ge al iets zien?' Hij keek en hij antwoordde: 'Ik zie mensen, want ik zie ze lopen, maar ze lijken op bomen.' Daarna legde Hij nog eens de handen op zijn ogen. Nu zag hij scherp en was zo volkomen genezen dat hij alles duidelijk zag. Hij stuurde hem naar huis met de waarschuwing: 'Ga zelfs het dorp niet in.'
 • Woensdag, 19 Februari 2020 : Commentaar H. Hiëronymus
  "Hij deed speeksel op zijn ogen, legde Hem de handen op." De kennis gaat steeds verder... Slechts door veel tijd en een lange leerschool kan men tot volmaakte kennis komen. Eerst gaat het vuil weg, dan gaat de blindheid weg, en zo komt het licht. Het speeksel van de Heer is een volmaakt onderricht: de volmaakte wijze te onderrichten komt voort uit de mond van de Heer. Het speeksel van de Heer die voortkomt uit zogenaamde materie is de kennis, zoals het woord dat uit zijn mond voortkomt het geneesmiddel is. "Ik zie mensen: als bomen zie ik ze gaan." Ik zie altijd de schaduw en nog niet de waarheid. Dat is de betekenis van dat woord: ik zie nog steeds iets van de Wet, maar ik neem nog niet het stralende licht van het Evangelie waar... "Toen legde Hij opnieuw de handen op zijn ogen; en nu zag hij scherper." Ik zeg u dat Hij alles zag wat wij zien: Hij zag het mysterie van de Drie-eenheid, Hij zag alle heilige mysteriën die in het Evangelie staan... Wij zien ze ook, want wij geloven dat Christus het ware licht is.
 • Dinsdag, 18 Februari 2020 : Uit de brief van de heilige apostel Jacobus 1,12-18.
  Zalig de mens die standhoudt in de beproeving. Heeft hij de toets doorstaan, dan zal hij de zegekrans van het leven ontvan­gen, die God beloofd heeft aan wie Hem liefhebben. Niemand mag zeggen, als hij bekoord wordt: Ik word door Gods toedoen bekoord. God brengt niemand in verzoe­king, zo min als Hijzelf door het kwade kan worden bekoord. Wordt iemand bekoord, dan is het altijd door het trekken en lokken van zijn eigen begeerte. Daarna, als de begeerte bevrucht is, baart zij de zonde; en de zonde, eenmaal volgroeid, baart de dood. Geliefde broeders, laat u niet misleiden: elke goede gave, elk volmaakt geschenk daalt neer van boven, van de Vader der hemel­lichten, bij wie geen verandering is of verduiste­ring door omwenteling. Uit vrije wil heeft Hij ons het leven geschonken door het woord der waarheid, zodat wij in zekere zin de eerstelingen onder zijn schepse­len zijn.
 • Dinsdag, 18 Februari 2020 : Psalmen 94(93),12-13a.14-15.18-19.
  Gelukkig de man, die Gij wijsheid geeft, Heer, die Gij in uw wet onderwijst. Hij zal rust vinden in kwade dagen, terwijl voor de wettelozen een kuil wordt gegraven. Nooit zal de Heer zijn volk verstoten, zijn erfdeel geeft Hij niet op. Eens zullen de rechters rechtvaardig beslissen en alle rechtvaardigen vallen het bij. Toen ik dacht: Mijn voet glijdt weg, hield uw trouw mij staande, Heer. En wanneer zware zorgen mij innerlijk drukken, Dan verkwikt uw vertroosting mijn ziel.

Teksten zijn ontleend aan de website "Dagelijks Evangelie, www.dagelijksevangelie.org"