Zaterdag 2 maart j.l.  is op een goed bezochte informatiebijeenkomst het besluit van het parociebestuur toegelicht om de Bernulphuskerk te willen onttrekken aan de Eredienst, teneinde deze te kunnen verkopen. 

Het onttrekken uit de Eredienst van een kerkgebouw is geen gemakkelijke beslissing voor een parochiebestuur en gaat gepaard met veel emoties, meningen en onzekerheden. Dat is de reden dat er vanuit het Aartsbisdom Utrecht een heldere procesbeschrijving met stappenplan is dat wij als parochiebestuur, in samenspraak met de locatieraad, volgen.
 
Een korte terugblik:
Op 1 januari 2010 zijn verschillende geloofsgemeenschappen met eigen parochies gefuseerd tot één parochie:
toen nog parochie Zalige Titus Brandsma, recentelijk parochie Heilige Titus Brandsma.
Oosterbeek heette tot 31 december 2009: Rooms Katholieke Parochie Heilige Bernulphus.
 
In 2015 heeft het toenmalige parochiebestuur een Gebouwenplan 2015-2030 opgesteld.
Op basis van vitaliteit van de verschillende geloofsgemeenschappen en toenemende onderhoudskosten,
teruglopende inkomsten,
teruglopend kerkbezoek, dopelingen, communicanten en huwelijken,
is besloten om het aantal kerkgebouwen binnen de parochie terug te brengen.
 
We zijn nu op het punt beland dat, na jaren van onduidelijkheid, helderheid wordt gegeven over het te volgen proces voor onttrekking uit de Eredienst van de Sint Bernulphuskerk.
 
Uitgangspunt voor het parochiebestuur is dat wij de geloofsgemeenschap in Oosterbeek blijven ondersteunen en zorgdragen voor mogelijkheden om bijeen te komen.
Al dan niet eventueel in dit gebouw.
We zeggen bewust ‘eventueel’, want dat hangt van meerdere factoren af waar wij nu geen invloed op hebben.
Helder is dat het uitgangspunt is dat er, in welke vorm dan ook, een gelegenheid komt om regelmatig bij elkaar te komen als geloofsgemeenschap Oosterbeek.
 
Het proces van onttrekking uit de Eredienst zal vanuit 2 groepen begeleid worden.
Op de eerste plaats zal er pastoraal een transitieteam gevormd worden, begeleidt door onze pastoor Mauricio.
Dit team zal pastoraal het proces begeleiden en vorm geven.
Daarnaast zullen Bert Ferwerda en Nico de Groot namens het parochiebestuur het zakelijke proces begeleiden.
Vanzelfsprekend zal er nauw samengewerkt worden met de locatieraad, Molleke en Berry.
Wij willen er nadrukkelijk op wijzen dat de onttrekking uit de Eredienst een bestuursbesluit is en dus ook vanuit het parochiebestuur wordt begeleid en afgehandeld.
Uiteraard kunnen allerlei ideeën gedeeld worden met de locatieraad, maar om hen te ontlasten stellen wij voor om deze rechtstreeks kenbaar te maken aan Nico en/of Bert.
 
Het formele proces is gestart met afstemming door het parochiebestuur met het Aartsbisdom Utrecht om, op basis van het gebouwenplan en de vitaliteitscijfers, een voorgenomen besluit te kunnen nemen om de Sint Bernulphuskerk uit de Eredienst te onttrekken.
Deze afstemming heeft plaatsgevonden met de bisschoppelijke vicaris en econoom van het Aartsbisdom.
 
De volgende stap in het proces is het informeren van de parochianen.
Dat vindt dus vanavond plaats.
Dit zal ook schriftelijk gebeuren voor diegenen die vanavond niet aanwezig zijn.
 
De 2e fase zal van start gaan:
de concrete procedure voor onttrekking uit de Eredienst.
Dit houdt in dat vanuit het parochiebestuur contact opgenomen wordt met organisaties, stichtingen en belangstellenden die zich reeds gemeld hebben.
Waarschijnlijk zullen zich nog meer partijen melden als breder bekend wordt dat wij het voornemen hebben het kerkgebouw te verkopen.
Het kerkgebouw is op waarde getaxeerd en dat zal een uitgangspunt zijn voor het parochiebestuur, maar wij kijken ook naar de maatschappelijke waarde.
Aangezien wij als parochiebestuur verantwoordelijk zijn voor de gehele parochie Heilige Titus Brandsma, ook ten aanzien van de financiën, zullen wij streven naar optimalisatie van de opbrengst.
Maximale verkoopprijs is niet ons uitgangspunt, maar ook niet om het gebouw voor 1 euro over te dragen aan een maatschappelijk doel.
 
Bij het zoeken en selecteren van mogelijke kopers proberen wij te kijken of er mogelijkheden blijven om de geloofsgemeenschap in dit kerkgebouw te laten bijeenkomen.
Maar dat is geen garantie en geen toezegging.
Wij doen wel de toezegging dat wij als parochiebestuur zullen zorgdragen dat er mogelijkheden blijven om als geloofsgemeenschap Oosterbeek bij elkaar te komen.
 
De begraafplaats in Oosterbeek is nadrukkelijk geen onderdeel van dit proces van onttrekking uit de Eredienst.
Als alle mogelijkheden die voldoen aan de gestelde criteria op een rij zijn gezet,
en het parochiebestuur een besluit heeft genomen welke partij de Sint Bernulphuskerk zal kunnen overnemen,
zal er een hoorzitting met onze parochianen worden georganiseerd.
Deze hoorzitting is onderdeel van de afronding van fase 2 in het proces.
 
Vervolgens zal het parochiebestuur een schriftelijk verzoek indienen bij het Aartsbisdom. 
Op basis van de verstrekte informatie, afwegingen, voorlopig koopcontract en beschrijving inventaris zal dit voorgelegd worden aan de Priesterraad en zal het Aartsbisdom op basis van hun advies een besluit nemen.
Het besluit zal bekend gemaakt worden via een decreet van Kardinaal Eijk.
Na ontvangst van het decreet zal dit ook gedeeld worden met de geloofsgemeenschap Oosterbeek.
Daarna zal de afhandeling van de verkoop en herbestemming kerkgebouw en inventaris plaats vinden.
 
Het is op dit moment moeilijk aan te geven hoelang dit proces, deze procedure, zal duren.
Het kan binnen een jaar afgerond zijn, maar het kan wellicht iets langer duren.
 
Wij realiseren ons dat er op dit moment veel vragen en gevoelens leven onder de leden van de geloofsgemeenschap Oosterbeek,
en dat deze avond nog geen antwoord geeft op die vragen.
Wij hopen dat in ieder geval de onduidelijkheid is weggenomen ten aanzien van het wel of niet onttrekken van de Sint Bernulphuskerk uit de Eredienst.
En wij hopen dat wij inzicht hebben gegeven dat wij een protocol, proces, met meerdere stappen volgen om als parochiebestuur zorgvuldig te zijn.
Maar ook dat helder is dat het proces om de Sint Bernulphuskerk uit de Eredienst te onttrekken, is opgestart.
Wij zullen de geloofsgemeenschap Oosterbeek blijven ondersteunen en zorg dragen voor mogelijkheden om als geloofsgemeenschap bij elkaar te blijven komen.
Al dan niet in dit kerkgebouw.
 
 
 
  • Meest recente aanpassing(en): woensdag 10 april 2024, 16:13:19.