Dé Nieuwsbrief van de Sint Bernulphuskerk te Oosterbeek

(locatie van de r.-k. Z. Titusbrandsmaparochie)

BERNULPHUS         TUSSENTIJDS

Jaargang 7                               21 maart 2020                      Nummer 2

 

ALGEMENE GEGEVENS (Zie Titus Breed)

 

Kopij voor de volgende BT uiterlijk ma. 27 april inleveren (a.u.b. sturen naar oosterbeek@pztb.nl)

 

VANUIT DE LOCATIERAAD

 

Op weg naar goede communicatie

Op deze stille ochtend, waarin het coronavirus en de maatregelen vanuit overheid en bisdom de dagorde bepalen, informeer ik u over de nabije en wat verdere toekomst van locatie Oosterbeek.

Sinds vrijdag 13 maart ligt ons openbare kerkelijk leven stil en tot 13 april  ligt er een verbod op samen vieren, samen zingen, samen zijn. We hopen alle parochianen en bezoekers tijdig te informeren via de website, mail en bekendmaking bij de kerkdeur. De kerk blijft open voor individueel bezoek.

Wat betreft de toekomst van onze locatie, hebben we op 19 februari jl. samen met Guido Dieteren nagedacht en gesproken over wat wij belangrijk vinden om te behouden in de toekomst op het gebied van

  • Pastoraat, liturgisch vieren en catechese
  • Diaconie, omzien naar elkaar
  • Oecumene en samenwerking met andere kerken
  • Secretariaat en communicatie

Wat is de rol van onze gemeenschap en wat zijn de wensen; op welke manier wordt er gecommuniceerd en hoe vaak?

Van deze bijeenkomst is een samenvatting gemaakt, die voor iedereen ter beschikking is (aanvragen via oosterbeek@pztb.nl)

Een volgend overleg is vastgelegd voor woensdag 13 mei om 14.30 uur in de Trefzaal. U bent daarvoor van harte uitgenodigd en hoe meer zielen, hoe meer uitwisseling van ideeën en gedachten. Dus van harte welkom op 13 mei, ervan uitgaand dat tegen die tijd het coronavirus, onder controle is en we elkaar weer kunnen spreken van mens tot mens!

In de komende periode willen wij geregeld een Bernulphus Tussentijds-nieuwsbrief doen verschijnen. Verspreiding daarvan gebeurt via de mail en in de toekomst ook op papier achter in de kerk. Het is daarom van belang dat uw mailadres bekend is bij het secretariaat, zodat u de nieuwsbrief kunt ontvangen en aldus geïnformeerd blijft. Heeft u geen mail en bent u niet in staat zelf naar de kerk te komen, graag een telefoontje naar het secretariaat (tel. 026 3333200), dan zorgen wij dat u de nieuwsbrief bezorgd krijgt!

Het lag in de lijn der verwachtingen, dat er eerste plannen voor het kerkgebouw zouden liggen, maar het coronavirus heeft het overleg met Vilente acuut stilgelegd. Begrijpelijk, maar dat vraagt wat langer geduld van ons allen.

Heeft u vragen of opmerkingen, bel of mail gerust, ik ben thuis bereikbaar (m.willems94@upcmail.nl/ 06 51439712)

Van harte gegroet, Molleke Willems

FILMBIJEENKOMSTEN

De aangekondigde filmvoorstelling van vr. 27 maart in de Trefzaal is afgelast.

VIERINGEN IN ONZE KERK

Zoals bekend zullen er tot nader order, maar in ieder geval tot 13 april geen vieringen gehouden worden in onze kerk.

LIEF EN LEED

Overleden

Op dinsdag 3 maart overleed Hendrika Elizabeth (Riek) Kamminga. Ze is 85 jaar geworden. Ze is jarenlang onderwijzeres geweest op de toenmalige St. Jozefschool in Oosterbeek.

Op 7 maart heeft haar crematie plaatsgevonden op Moscowa.

 

Op zaterdag 7 maart overleed mevr. Lidy van der Meijs-Witteman in de leeftijd van 88 jaar. Ze is lange tijd organist van het Parochiekoor geweest. Op zaterdag 14 maart hebben we haar uitvaart gevierd en is ze begraven in de Hof achter de kerk bij haar man Ko.

 

VANUIT HET BISDOM IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS

 

Met onmiddellijke ingang gelden tot nader order, en in ieder geval tot 13 april de volgende maatregelen:

  • Publieke liturgische vieringen op zaterdagavond en op de zondag worden afgelast.
  • Vormselvieringen en presentatievieringen voor communicanten worden afgelast.
  • Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober gehouden. Ook hier met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen.

De bisdommen ontraden alle andere samenkomsten, zoals het koffie drinken na vieringen, koorrepetities en catechetische bijeenkomsten.

 

De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. Op zaterdag is de mis om 9.30 u. ’s Zondags is de viering vaak om 10.00 u.  Voor informatie zie site: https://www.radiomaria.nl/?page_id=1406

Ten slotte vragen de bisschoppen de parochie, hun pastorale kader en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden:

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden

van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk

ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons

bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven

aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.

 

VEERTIGDAGENVESPERS IN DE OUDE KERK

De Veertigdagenvespers op 22 maart en 29 maart a.s. gaan niet door. De laatste bijeenkomst staat - onder voorbehoud - op 5 april gepland. Voor informatie verwijzen wij u graag naar de site www.raadvankerkenoosterbeek.

Raad van Kerken Oosterbeek-Wolfheze-Doorwerth-Heveadorp

 

VASTENACTIE

Evenals vorige jaren steunen we als gehele parochie een gezamenlijk project, dit jaar voorgedragen door de Salvatorkerk te Veenendaal.

De stichting "Solidair met India" heeft een werkgelegenheidsproject voor moeders van gehandicapte kinderen opgezet in Kerala in India.

Zij krijgen begeleiding bij de zorg voor hun kinderen en de financiële middelen hiervoor. Veel meer over dit bijzondere project kunt u lezen in Titus Breed nr. 45 en op de informatieborden achter in de kerk.

We hopen dat u uw bijdrage aan dit project wilt overmaken op rekeningnummer NL 21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie onder vermelding van project 401402 of door middel van het vastenzakje.

 

PAROCHIEVERNIEUWING

In de Titus Breed hebt u een uitnodiging gekregen voor de themabijeenkomsten rond parochievernieuwing. We willen deze bijeenkomsten graag nog even bij u in herinnering brengen.  De eerste bijeenkomst was afgelopen donderdag.

De volgende bijeenkomsten zijn:

.         2 april in Rhenen – Wat belemmert ons persoonlijk en als parochie om de missie van de Kerk in praktijk te brengen?

·         14 mei in Ede – Wat zijn de waarden van parochies die groeien, die een cultuuromslag maken van onderhoud naar missie?

·         25 juni in Wageningen – Hoe geven we goed leiding aan een dergelijke cultuuromslag, en welke stappen willen we als parochie nu nemen?

Bovenstaande data zijn i.v.m. de maatregelen rond het coronavirus onder voorbehoud.

Meer informatie vindt u in de Titus Breed nr. 45. (blz. 21)

 

CHRISMA-MIS 2020

De jaarlijkse Chrisma-mis voor het Aartsbisdom Utrecht vindt plaats op woensdag 8 april in de Onze Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn (Hoofdstraat 18, aanvang: 19.00 uur). Let op: datum onder voorbehoud i.v.m. maatregelen rond het coronavirus.

De Chrisma-mis is een viering voor het gehele bisdom: iedereen is hiervoor dan ook van harte uitgenodigd. Het is een hoogtepunt in het kerkelijk jaar, ook omdat vanuit vele parochies en locaties vertegenwoordigers aanwezig zijn. Tijdens deze Eucharistieviering vindt de zegening plaats van de olie voor de zieken alsook die voor de geloofsleerlingen. Daarna wordt het Chrisma gewijd dat voornamelijk gebruikt wordt bij het doopsel, vormsel en de priesterwijding. Ook vernieuwen de priesters hun wijdingsbeloften.

Kardinaal Eijk nodigt degenen die naar de Chrisma-mis komen uit voedsel dat enige tijd houdbaar is mee te nemen voor de Voedselbank Apeldoorn. Ook kunt u koffie, thee en chocolademelk voor de bakfiets van het straatteam meenemen, voor dak- en thuisloze medemensen in Apeldoorn. Bovendien graag kleding voor de Kledingbank van de Gemeenschap van Sant’Egidio Apeldoorn, waarmee u mensen met financiële moeilijkheden kunt helpen. In het bijzonder is er dringend behoefte aan kleding voor jongeren van de hoogste groepen van de basisschool en de eerste klassen van de middelbare school. Daarnaast is er een tekort aan boven- en onderkleding in kleine maten voor vluchtelingen. Voor meer informatie zie www.santegidio.nl. Voorafgaande aan de Chrisma-mis nemen jongeren dit alles in ontvangst in het portaal van de kerk.

WERELD JONGEREN DAG

Op Palmzondag (5 april) zijn alle jongeren (van 16-35 jaar) van harte welkom op de Wereld Jongeren dag in Wageningen. Deze unieke veelbelovende dag wordt georganiseerd door onze Internationale Katholieke Gemeenschap (locatie Wageningen) en het Jong Aartsbisdom. Let op: ook deze bijeenkomst is onder voorbehoud i.v.m. de maatregelen rond het coronavirus.

Alle benodigde informatie is te vinden op het mededelingenblad (achter in de kerk).

 

THEE MET THEMA

De vertelvoorstelling Een nieuw begin op 22 maart a.s. gaat niet door.

Voor informatie: Jan Tijssen; jan_tijssen@hotmail.com

 

Op zondag 26 april vertelt Wouter Verhage over Muziek over de Tweede Wereldoorlog

 

Enkele jaren geleden vertelde Wouter Verhage over muziek van oorlog en vrede. Veel componisten hebben rondom dit thema de meest bijzondere en intrigerende werken geschreven. Vaak met een boodschap waardoor de mens tot nadenken wordt aangezet en oorlogstrauma’s verzacht worden. Hij was toen aangekomen bij de Tweede Wereldoorlog en dit leidde tot het verzoek om een vervolg, in dit jaar van 75 jaar herdenken. Daarom is Wouter opnieuw bij ons te gast om zijn boeiende lezing te vervolgen, met aandacht voor componisten als Britten, Messiaen, Sjostakovitsj, Tippet, muziek uit de kampen in Ned. Indië en de gebeurtenissen in Hiroshima en bij de Slag om Arnhem.

Wouter Verhage studeerde aan het conservatorium Den Haag af in o.a. koordirectie en kerkmuziek en met een minor zang. Hij is dirigent van o.a. het Monteverdi Kamerkoor en St Joris Kamerkoor, zingt in diverse ensembles zoals het Nederlands Kamerkoor en zet zich in voor schoolprojecten.

Locatie: Oude Kerk, Benedendorpsweg 134, Oosterbeek

Aanvang 16.00 uur, kerk open 15.30 uur.

Informatie: Janneke de Vries; jannekedevries@upcmail.nl

 

Op zondag 17 mei neemt Johan Mentink ons mee in Fundamenteel onderzoek: Passie, noodzaak of nutteloos?

Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek is jarenlang onderzoek doen, zonder dat een praktische toepassing het doel is. Het lijkt vaak los te staan van maatschappelijke ontwikkelingen. Wat drijft een maatschappelijk geëngageerd wetenschapper dan toch om zich jarenlang gepassioneerd met zijn of haar onderwerp bezig te houden? Hoe houdt hij of zij de energie vast, als het onderzoek pas op lange termijn vrucht draagt? En hoe werkt het als je op een doodlopend pad komt of concurrentie je de pas afsnijdt?

Over deze vragen gaan we graag in gesprek met elkaar en met Oosterbeker Johan Mentink. Ter inspiratie/prikkeling zal hij het voorbeeld geven van de achterliggende maatschappelijke motivaties bij zijn onderzoek en van het belang van fundamenteel onderzoek voor de maatschappij.

Dr. Johan Mentink is Universitair Docent aan de Radboud Universiteit. Zijn onderzoek richt zich op de vraag hoe magnetisme het allersnelst en met minimale energie kan worden gemanipuleerd. Voor zijn onderzoek ontving hij verschillende subsidies, onder meer uit een publiek-privaat partnerschap van de Nederlandse Organisatie voor wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en Shell.

Informatie: Leen van Doorn, leenvdoorn@xs4all.nl

Locatie: Vredebergkerk, V.Toulon v.d. Koogweg 3, Oosterbeek

Programma start om 16.00 uur, kerk open 15.30 uur.