Onlangs is de herinrichting van het liturgisch centrum gereed gekomen. Deze herinrichting is een logisch vervolg op de stappen die sinds begin jaren 2000 zijn gezet om ons kerkgebouw aan te passen aan de behoefte van onze gemeenschap. In die geest zijn in 2009 de Trefzaal en de ruimten daarboven voor secretariaat en pastoraat tot stand gekomen. In die periode werd ook de herinrichting van het liturgisch centrum overwogen. Motief daarvoor was gelegen in de behoefte om het liturgisch centrum aan te passen aan de huidige opvattingen over kerkelijke inrichting. 

Wij werden daarin sterk gesteund door de bisschoppelijke commissie voor liturgie en bouwzaken. Een grote rol speelde hierbij ook de gedachte dat de Bernulphus gemeenschap op langere termijn de beste kansen maakte voor een goede toekomst, als we het kerkgebouw zo zouden inrichten dat een gedeelte van de kerk door de gemeenschap zou worden gebruikt en dat voor het overige deel een andere kostendrager zou kunnen worden gevonden. Dit is overigens op dit moment voor het Bisdom onbespreekbaar zonder dat de kerk aan de eredienst wordt onttrokken. Het ziet ernaar uit dat we voorlopig nog wel wat tijd hebben voor de verdere ontwikkelingen. De wens voor de herinrichting werd door de Stichting Vrienden van de Bernulphus opgepakt. In 2011 werd door de Stichting de opdracht verstrekt om een plan te ontwerpen gebaseerd op de gedachte dat het voorste gedeelte van de kerk zo ingericht moest zijn dat het plaats zou bieden aan het aantal kerkgangers van de reguliere zondagse vieringen. Dit plan werd aangeboden aan het locatiebestuur. De reacties van vele, direct betrokkenen was positief. Vervolgens voerde de stichting, in nauw overleg met het locatiebestuur, vele gesprekken met het parochiebestuur, waarbij enerzijds de positie van de Stichting en anderzijds de uitvoering van het plan ter discussie kwamen. Voor het parochiebestuur hadden op dat moment andere zaken echter een grotere urgentie. Het Bisdom eiste begrijpelijk allereerst een toekomstvisie voor de parochie met zijn 11 kerkgemeenschappen! Na het gereedkomen van deze visie kon het parochiebestuur aan de slag met de plannen voor de verschillende kerken. Intussen had de locatieraad, hierin gesteund door het parochiebestuur, de werkgroep “Huisvesting Bernulphus” ingesteld, nadat hierop was aangedrongen in een bijeenkomst waarin het parochiebestuur haar plannen voor onze gemeenschap had toegelicht. Deze werkgroep heeft tenslotte de laatste stappen in dit proces begeleid en ontving eind 2016 de toestemming om het plan uit te voeren, zij het dat het oorspronkelijke plan, gebaseerd op de uitvoering met stoelen, moest worden veranderd in een plan waarin banken zijn toegepast. Op 16 januari 2017 werd gestart met de werkzaamheden en medio maart was het al gereed, dankzij de tomeloze inzet van de vrijwilligers van de kerkhofgroep en onze man van de installaties. Bravo! De reacties vanuit de gemeenschap zijn veelal zeer positief!