Overweging, uitgesproken door Pastoor ten have Pr.

Lezingen:
2 Makkabeeën 7,1-2.9-14
2 Tessalonicenzen 2,16-3,5
Lucas 20,27-38