29 september 2020

 • Woensdag, 30 September 2020 : Uit het boek Job 9,1-12.14-16.
  Zo luidde het antwoord van Job aan zijn vrienden: Zeker, ik weet wel, dat het zo is; Maar hoe kan een mens tegenover God in zijn recht zijn? Wanneer hij Hem ter verantwoording wil roepen, Geeft Hij niet eens op de duizendmaal antwoord; Wie heeft den Alwijze en den Almachtige Ooit ongedeerd getrotseerd? Hem, die bergen verzet, en ze merken het niet, Ze onderstboven keert in zijn toorn; Die de aarde op haar plaats doet schudden, Haar zuilen trillen ervan; Die de zon bevel geeft, niet te stralen, En de sterren onder een zegel legt! Die de hemel uitspant, Hij alleen, En voortschrijdt over de golven der zee; Die Grote Beer en Orion schiep, Plejaden en het Zuiderkruis; Die grootse, ondoorgrondelijke dingen wrocht, En talloze wonderen! Zie, Hij gaat mij voorbij, en ik zie het niet, Hij glijdt langs mij heen, ik bemerk het niet; Rooft Hij: Wie zal Hem weerhouden? Wie Hem zeggen: Wat doet Gij? Hoe zou ik Hem dan ter verantwoording roepen, Mijn woorden tegenover Hem vinden? Ik, die geen antwoord krijg, al heb ik ook recht, Maar mijn Rechter om genade moet smeken; En al gaf Hij mij antwoord, als ik riep, Dan geloof ik niet, dat Hij naar mij zou luisteren.
 • Woensdag, 30 September 2020 : Psalmen 88(87),10bc-11.12-13.14-15.
  Mijn oog versmacht van ellende. De ganse dag, Jahweh, roep ik U aan, En strek mijn handen naar U uit: en strek mijn handen naar U uit. Doet U aan doden wonderen, staan schimmen op om u te loven? Komt uw liefde in het graf ter sprake of uw trouw in de afgrond? Weet men in de duisternis van uw wonderen of van uw weldaden in het land der vergetelheid? Daarom roep ik u om hulp, Heer, elke morgen nader ik U met mijn gebed. Waarom, Heer, verstoot U mij en verbergt u voor mij uw gelaat?
 • Woensdag, 30 September 2020 :
 • Woensdag, 30 September 2020 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 9,57-62.
  In die tijd zei iemand tot Jezus: 'Ik zal U volgen, waar Gij ook heen gaat.' Jezus sprak tot hem: 'De vossen hebben holen en de vogels hun nesten, maar de Mensenzoon heeft niets waar Hij zijn hoofd op kan laten rusten.' Tot een ander sprak Hij: 'Volg Mij.' Deze vroeg: 'Heer, laat mij eerst teruggaan om mijn vader te begraven.' Jezus zei tot hem: 'Laat de doden hun doden begraven; maar gij, ga heen en verkondig het Rijk Gods.' Weer een ander zeide: 'Ik zal U volgen, Heer, maar laat mij eerst afscheid nemen van mijn huisgenoten.' Tot hem sprak Jezus: 'Wie de hand aan de ploeg slaat, maar omziet naar wat achter hem ligt, is ongeschikt voor het Rijk Gods.'
 • Woensdag, 30 September 2020 : Commentaar H. Gertruida van Helfta
  Gij, opgetogenheid van mijn geest, Gij de lofprijzing van mijn hart en van mijn mond, mijn Jezus: U wil ik volgen, waarheen Gij ook gaat. Wanneer Gij mijn hart voor U hebt opgeëist en wanneer Gij mij bezit als uw eigendom, kunt Gij in eeuwigheid niet aan mij ontnomen worden. (...) Dit is het geslacht van hen die de Heer zoeken, die zoeken naar het aanschijn van Jacob’s God (Ps 24,6). (...) Wil mij, zoete Jezus, bijschrijven en tellen onder het geslacht van die U kennen, God van Israël, onder het geslacht van die uw aanschijn zoeken, God van Jacob, onder het geslacht van die U beminnen, God der heerscharen. Laat mij toch onschuldig van hand en rein van hart van U, God mijn heil, zegen en barmhartigheid ontvangen. (...) Lam Gods, op de weg die ik bewandel, houd mijn rechterhand vast, opdat ik niet zal bezwijken. Lam Gods, wat ik in uw naam begonnen ben, laat het mij trouw voleindigen met uw hulp. Lam Gods, dat mijn zonden mij niet verhinderen, maar dat uw barmhartigheid mij in alles vooruit mag helpen. Christus, hoor mij, en in het uur van mijn dood verblijd mij met uw ziel.
 • Dinsdag, 29 September 2020 : Uit de profeet Daniël 7,9-10.13-14.
  In mijn visioen zag ik dat er tronen werden geplaatst en een hoogbejaarde zich neerzette, zijn gewaad was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol. Zijn troon bestond uit vlammen, de wielen ervan uit laaiend vuur. Een stroom van vuur welde op en vloeide voor hem uit. Duizend maal duizenden dienden Hem en tienduizenden maal tienduizenden stonden voor Hem. Het gerechtshof zette zich neer en de boeken werden geopend. In mijn nachtelijk visioen zag ik toen met de wolken des hemels iemand aankomen die op een mens geleek. Hij ging naar de hoogbejaarde en werd voor hem geleid. Toen werd hem heerschappij gegeven, luister en koninklijke macht; alle volken, stammen en talen brachten hem hun hulde. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die nooit vergaat, zijn koninkrijk gaat nooit te gronde.
 • Dinsdag, 29 September 2020 : Psalmen 138(137),1-2a.2bc-3.4-5.
  U wil ik prijzen, Heer, uit heel mijn hart omdat Gij naar mijn bidden hebt geluisterd. Ik zing voor U en alle hemelmachten en werp mij neer, gebogen naar uw heiligdom. U prijs ik om uw goedheid en uw trouw, Ik zing voor U en alle hemelmachten en werp mij neer, gebogen naar uw heiligdom. U prijs ik om uw goedheid en uw trouw, Ik zing voor U en alle hemelmachten en werp mij neer, gebogen naar uw heiligdom. U prijs ik om uw goedheid en trouw, want uw belofte hebt Gij mateloos vervuld. Wanneer ik tot U riep hebt Gij mij steeds verhoord, Gij hebt mij altijd nieuwe moed gegeven. U zullen alle koningen der aarde eren, wanneer zij horen wat Gij tot hen zegt. Ook zullen zij de daden van de Heer bezingen: Waarlijk, machtig is de grootheid van de Heer.

Teksten zijn ontleend aan de website "Dagelijks Evangelie, www.dagelijksevangelie.org"