13 juni 2021

 • Zondag, 13 Juni 2021 : Uit de profeet Ezechiël 17,22-24.
  Dit zegt God, de Heer: 'Ikzelf zal uit de top van de hoge ceder, tussen de bovenste takken, een teer twijgje wegplukken, en dat zal ik planten op een hoge en verheven berg. Op de hoogste berg van Israël zal ik het planten, het zal takken dragen en vruchten voortbrengen, en een prachtige ceder worden. In die boom, in de schaduw van zijn takken, zullen vogels wonen, alle soorten vogels die er zijn. En alle bomen in het veld zullen beseffen dat ik, de Heer, het ben die een hoge boom velt en een kleine boom doet groeien, die een gezonde boom laat verdorren en een verdorde boom weer laat bloeien. Wat ik, de Heer, gezegd heb, zal ik doen.'
 • Zondag, 13 Juni 2021 : Psalmen 92(91),2-3.13-14.15-16.
  Het is goed de Heer te loven, uw naam te bezingen, Allerhoogste, in de morgen te getuigen van uw liefde en in de nacht van uw trouw, De rechtvaardigen groeien op als een palm, als een ceder van de Libanon rijzen zij omhoog. Ze staan geplant in het huis van de Heer, in de voorhoven van onze God groeien zij op. Zij dragen nog vrucht als ze oud zijn en blijven krachtig en fris. Zo getuigen zij dat de Heer recht doet, mijn rots, in wie geen onrecht is.
 • Zondag, 13 Juni 2021 : Uit de 2e brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte 5,6-10.
  Broeders en zusters, daarom houden wij altijd goede moed. Wij zijn ons bewust dat wij, zolang wij thuis zijn in het lichaam, ver zijn van de Heer. Wij leven in geloof, wij zien Hem niet. Maar wij houden moed en zouden liever uit dit lichaam verhuizen om onze intrek te nemen bij de Heer. Daarom is onze enige eerzucht, hetzij thuis hetzij in den vreemde, Hem te behagen. Want allen moeten wij voor Christus» rechter­stoel ver­schijnen, opdat ieder het loon ontvangt voor wat hij in dit leven heeft gedaan, goed of kwaad.
 • Zondag, 13 Juni 2021 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 4,26-34.
  In die tijd zei Jezus tot de menigte: 'Het gaat met het Rijk Gods als met een man die zijn land bezaait; hij slaapt en staat op, 's nachts en overdag, en onderwijl kiemt het zaad en schiet op, maar hij weet niet hoe. Uit eigen kracht brengt de aarde vruchten voort, eerst de groene halm, dan de aar, dan het volgroeide graan in de aar. Zodra de vrucht het toelaat, slaat hij er de sikkel in, want het is tijd voor de oogst.' En verder: 'Welke vergelijking kunnen we vinden voor het Rijk Gods en in welke gelijkenis zullen we het voorstel­len? Het lijkt op een mosterdzaadje. Wanneer dat gezaaid wordt in de grond, is het wel het allerkleinste zaadje op aarde; maar eenmaal gezaaid, schiet het op en wordt groter dan alle tuingewassen, en het krijgt grote takken, zodat de vogels in zijn schaduw kunnen nestelen.' In vele dergelijke gelijkenis­sen verkondigde Hij hun zijn leer op de wijze die zij konden verstaan. Anders dan in gelijkenissen sprak Hij niet tot hen, maar eenmaal met zijn leerlingen alleen, gaf Hij van alles uitleg.
 • Zondag, 13 Juni 2021 : Commentaar H. Petrus Chrysologus
       Zoals Christus zegt, is het Koninkrijk van God gelijk aan een mosterdzaadje. (…) Christus is het Koninkrijk: als een mosterdzaadje, Hij werd in een tuin gezaaid, in het lichaam van de Maagd. Hij groeide op en werd de boom van het kruis die de hele aarde bedekt. (…) Christus is het Koninkrijk, want in Hem verblijft de heerlijkheid van zijn koninkrijk, En Christus is de mens, want de hele mens wordt in Hem vernieuwd. Christus is het mosterdzaadje, het instrument waar God gebruik van maakt om heel zijn grootheid in de kleinheid van de mens te laten afdalen. Hijzelf is alles geworden om alle mensen in Hem te vernieuwen. Als mens heeft Christus het mosterdzaadje ontvangen dat het koninkrijk van God is (…); vervolgens als God bezat Hij het voor altijd. Hij zaaide het zaad in zijn tuin. (…)       De tuin is dat kleine stukje aarde dat bebouwd is en zich uitspreidt over de hele wereld, omgeploegd door de ploeg van het Goede Nieuws, omsloten door de grenzen van de wijsheid; de apostelen hebben hard gewerkt om er al het onkruid uit te trekken. Wij schouwen met genoegen de jonge scheuten van gelovigen, de lelies van de maagden en de rozen van de martelaren; de bloemen geven er altijd hun geur af.       Christus heeft dus het mosterdzaadje in zijn tuin gezaaid. Het schoot wortel toen Hij zijn Koninkrijk aan de voorvaderen beloofde, het is ontsproten bij de profeten, het groeide bij de apostelen, en het is een enorme boom geworden waarvan de ontelbare takken zich uitspreiden over de Kerk, en Hem zijn gaven verschaft. (…) Neem de zilveren vleugels van de duif waarover de profeet spreekt (Ps 68,14). (…) Vlieg weg om te genieten van eindeloze rust, nu buiten het bereik van netten (Ps 91,3), tussen zoveel prachtig gebladerte. Wees sterk genoeg om te vliegen, en verblijf in veiligheid in dit weidse verblijf.
 • Zaterdag, 12 Juni 2021 : Uit profeet Jesaja 61,9-11.
  Uw nageslacht zal bekend zijn bij de volken, uw nakomelingen bij alle naties. En allen die hen zien, zullen weten dat zij het vokl zijn dat de Heer gezegend heeft. Ik vind grote vreugde in de Heer, mijn hele wezen jubelt om mijn God. Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan, hulde mij in de mantel van de gerechtigheid, zoals een bruidegom een kroon opzet, zoals een bruid zich tooit met haar sieraden. Want zoals de aarde haar gewassen voortbrengt, zoals een tuin het gezaaide laat ontkiemen, zo laat God, de Heer, gerechtigheid ontkiemen en glorie voor het oog van alle volken.
 • Zaterdag, 12 Juni 2021 : Uit het 1e boek Samuël 2,1.4-5.6-7.8abcd.
  De Heer doet mijn hart van vreugde slaan mijn God heeft mijn hoofd omhoog geheven. Nu sta ik mijn medebedingers te woord omdat ik zijn bijstand geniet. De bogen der dapperen worden gebroken de zwakken worden met kracht omgord. De rijken moeten hun brood gaan verdienen die honger leed hoeft geen werk meer te doen De kinderloze baart er zeven, de schoot van de moeder verdort. De Heer beschikt over sterven en leven, Hij leidt naar de dood en roept weer terug. De Heer schenkt armoede evenals rijkdom vernedering brengt Hij en eer. Hij richt de onmachtige op uit het stof verheft uit het vuil de geringe; Hij geeft hem een zetel onder de vorsten, verleent hem een eervolle plaats Want Hij is de Heer van de zuilen der aarde waarop Hij de aardschijf eens heeft geplaatst.

Teksten zijn ontleend aan de website "Dagelijks Evangelie, www.dagelijksevangelie.org"