• Donderdag, 2 December 2021 : Uit profeet Jesaja 26,1-6.
  Op die dag zal in Juda dit lied klinken: ‘Wij hebben een sterke stad, de Heer biedt ons redding als een wal, als een muur. Open de poorten, opdat het rechtvaardige volk kan binnentreden, het volk van uw getrouwen. De standvastige is veilig bij u, vrede is er voor wie op u vertrouwt. Vertrouw altijd op de Heer, alleen op hem, want de Heer is een rots sinds mensenheugenis. Hij haalt neer wie in de hoogte leven en veilig in hun onneembare vesting wonen. Hij brengt zelf hun stad ten val, hij maakt haar met de grond gelijk, niets laat hij van haar heel. Dan wordt ze onder de voet gelopen, vertrapt door de zwakken, vertreden door de armen.’
 • Donderdag, 2 December 2021 : Psalmen 118(117),1.8-9.19-21.25-27a.
  Loof de Heer, want Hij is goed, eindeloos is zijn erbarmen. Beter te schuilen bij de Heer dan te vertrouwen op mensen. Beter te schuilen bij de Heer dan te vertrouwen op mannen met macht. Maak open de poorten van de gerechtigheid, daarbinnen wil ik de Heer gaan danken. Dit is de poort van de Heer, de vromen treden er binnen. Ik dank U, dat Gij mij gehoord hebt, dat Gij mij redding gebracht hebt. Ach Heer, geef ons uw heil, ach Heer, geef ons voorspoed. Gezegend wie komt met de naam van de Heer. Wij zegenen U vanuit het huis van de Heer. Jahweh is God: Hij doet ons stralen van vreugde; Bindt dan de feestslingers tot de hoornen van het altaar!
 • Donderdag, 2 December 2021 :
 • Donderdag, 2 December 2021 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 7,21.24-27.
  In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Niet ieder die tot Mij zegt: Heer, Heer! zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemel is. Ieder nu, die deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt, kan men vergelijken met een verstandig man die zijn huis op rotsgrond bouwde. De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag, de storm stak op en zij stortten zich op dat huis, maar het viel niet in, want het stond op gegrondvest op de rots. Maar ieder die deze woorden van Mij hoort, doch er niet naar handelt, kan men vergelijken met een dwaas die zijn huis bouwde op het zand. De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag, de storm stak op en zij beukten dat huis, zodat het volledig verwoest werd.'
 • Donderdag, 2 December 2021 : Commentaar H. Claudius van Colombière
           Denkend aan de eeuwigheid van God, stelde ik mij die voor als een stille rots aan de oever van een rivier, vanwaar de Heer alle schepselen ziet voorbijgaan zonder zich te bewegen en zonder zelf ooit voorbij te gaan. Alle mensen die zich aan geschapen dingen vastklampen, kwamen op mij over als mensen die, meegesleept door de stroming van het water, zich vastklampen aan een plank, aan een boomstam, of aan klonten schuim die zij voor iets vasts hielden. Dit alles wordt meegesleurd door de stroom; vrienden sterven, gezondheid houdt op, het leven gaat voorbij, je bereikt de eeuwigheid gedragen op deze tijdelijke steunen als op een grote zee, waar je niet anders kunt dan binnengaan en verdwalen.            Je beseft hoe onvoorzichtig je bent geweest door je niet vast te klampen aan de rots, aan de Heer; je zou willen terugkeren, maar de golven hebben je te ver weggevoerd, je kunt niet terugkeren, je moet noodzakelijkerwijs vergaan met de vergankelijke dingen. Maar een mens die zich aan God vastklampt, ziet zonder vrees het gevaar en de vergankelijkheid van alle anderen; wat er ook gebeurt, welke omwenteling hij ook maakt, hij staat altijd op zijn rots; God kan hem niet ontsnappen; hij heeft alleen Hem omhelsd, hij wordt altijd door Hem vastgegrepen; tegenspoed geeft hem alleen reden zich te verheugen in de goede keuze die hij heeft gemaakt. Hij heeft altijd zijn God; de dood van zijn vrienden, van zijn ouders, van hen die hem hoogachten en begunstigen, de verwijdering, de verandering van werk of plaats, ouderdom, ziekte en dood nemen niets weg van zijn God. Hij is altijd even tevreden en zegt in de vrede en de vreugde van zijn ziel: "Voor mij is goed God nabij te zijn; tot de Heer heb ik mijn toevlucht genomen" (Ps 73:28).
 • Woensdag, 1 December 2021 : Uit profeet Jesaja 25,6-10a.
  In die dagen richt de Heer van de hemelse machten op deze berg voor alle volken een feestmaal aan met uitgelezen gerechten en belegen wijnen, een feestmaal rijk aan merg en vet, met pure, rijpe wijnen. Op deze berg vernietigt Hij het waas dat alle volken het zicht beneemt, de sluier waarmee alle volken omhuld zijn. Voor altijd doet Hij de dood teniet. God, de Heer, wist de tranen van elk gezicht, de smaad van zijn volk neemt Hij van de aarde weg – de Heer heeft gesproken. Op die dag zal men zeggen: ‘Hij is onze God! Hij was onze hoop: Hij zou ons redden. Hij is de Heer, Hij was onze hoop. Juich en wees blij: Hij heeft ons gered!’ Want op deze berg rust de hand van Jahwe, maar Moab wordt op zijn eigen plaats vertrapt, zoals het stro op de mestvaalt vertrapt wordt,
 • Woensdag, 1 December 2021 : Psalmen 23(22),1-3a.3b-4.5.6.
  De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort; Hij laat mij weiden op groene velden. Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten, Hij geeft mij weer frisse moed. Hij laat mij weiden op groene velden. Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten, Hij geeft mij weer frisse moed. Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden omwille van zijn Naam. Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden omwille van zijn Naam. Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden, omwille van zijn Naam. Al voert mijn weg door donkere kloven, ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt. Uw stok en uw herdersstaf, geven mij moed en vertrouwen. Gij nodigt mij aan tafel tot ergernis van mijn bestrijders. Met olie zalft Gij mijn hoofd, mijn beker is overvol. Voorspoed en zegen verlaten mij nooit elke dag van mijn leven. Het huis van de Heer zal mijn woning zijn voor alle komende tijden.

Teksten zijn ontleend aan de website "Dagelijks Evangelie, www.dagelijksevangelie.org"