Op 20 december 1860 werd door het toenmalig kerkbestuur onder voorzitterschap van de eerste (Bernulphus-)pastoor J.G.H.C. Essink, de volgende inventarislijst opgemaakt. INVENTARIS der, aan de parochiale kerk van de H. Bernulphus te Oosterbeek toebehoorende goederen of zaken, welker verzorging en beheering behoort aan het Kerkbestuur, door dat Bestuur opgemaakt, ingevolge Art. 27 sub b van het Algemeen Reglement voor de Parochiale Kerkbesturen in het Aartsbisdom Utrecht. EERSTE HOOFDSTUK ONROERENDE EN ROERENDE GOEDEREN l Gebouwde eigendommen: 1. Eene geheel uit steenen opgetrokken kerk voorzien van een zanger zolder met houten trap. De kerk is met pannen gedekt. 

2. Een houten toren staande op de kerk. 3. Een geheel uit steenen opgetrokken huis, van twee verdiepingen met pannen gedekt dienende voor Pastorij en belendende aan de Kerk, zoo dat een vertrek der Pastorij tot sacristij is ingerigt en toegang geeft tot de Kerk. ll Ongebouwde eigendommen: 1. Een Kerkhof met houten kruis zonder beeld; achter en van weerszijden afgesloten van de omliggende landerijen door eene jonge beukenhaag; aan de voorzijde van den tuin der Pastorij gescheiden door een houten hek. De ingang wordt gesloten door eene houten poort. 2. Een tuin ten gebruike van de Pastoor gelegen rondom Kerk en Pastorij behalve aan de westzijde van Kerk en pastorij. AANMERKING Kerkhof, tuin en grond waarop Kerk en pastorij zijn gebouwd alsmede de Kerkweg die van den straatweg naar den ingang der Kerk leidt zijn oorspronkelijk één stuk gronds, van eenen eigenaar in eens gekocht…………. ter grootte van negen en twintig roeden en een en vijftig ellen. lll Meubelen: Twintig houten banken met lessenaar en knielbanken te zamen honderd en twintig zitplaatsen. Vier houten zitbanken met knielbanken zonder lessenaar. Een houten zitbank op het koor met twee knielbanken en twee lessenaars. Eene kleine klok op den toren. Eene kopere kerkkroon met zes dito armen. Eene stenen Oliekruik, een blikken oliekannetje, twee collektezakjes, eene open tinnen schaal, twee houten offerbussen. TWEEDE HOOFDSTUK PASTORAAL ARCHIEF 1. De akte van oprigting van de Parochie van den H. Bernulphus te Oosterbeek. Een bewijs van echtheid der relikwie van den H. Bernulphus met vergunning ze aan de publieke vereering voortestellen. De instellingsakte van de Broederschap van den levenden Roozekrans, met de lijst der ingeschreven leden. Liber Matrimoniorum, dito defunctorum, dito baptizatorum, dito status animarum. DERDE HOOFDSTUK VOORWERPEN TEN GEBRUIKE VAN DEN PASTOOR. Een houten ladder voor den kerkzolder Een bel aan de deur Twee sleutels voor de buitendeur en een voor iedere binnendeur.