2022-01-Titus-Brandsma-Heiligverklaring-low_page_1.jpgDoor de Nederlandse bisdommen en de Nederlandse Karmelprovincie is een tijdschift uitgegeven over Titus Brandsma. Dit uiteraard in het kader van de Heiligverklaring van pater Karmeliet Titus Brandsma op 15 mei 2022 door Paus Franciscus te Rome. Heilige van de lage landen

oekrainschevlag.jpgDe Nederlandse bisschoppen sluiten zich aan bij de oproep van paus Franciscus om een dag te vasten en bidden voor vrede in Oekraïne. Op woensdag 23 februari deed de paus een indringende oproep om geweld te bestrijden met de “wapens” van God: gebed en vasten. De paus noemde geweld van een “duivelse zinloosheid” en riep alle gelovigen op om zich toe te leggen op gebed en vasten op Aswoensdag 2 maart.

“God is een God van vrede en niet van oorlog,” aldus de paus en hij noemde oorlog “dwaasheid”.

Nog geen 24 uur later vielen troepen van de Russische Federatie Oekraïne binnen. Wereldwijd leidde dit tot reacties. Ook van de bisschoppen van de Europese Unie (COMECE). De Europese bisschoppen delen de gevoelens van angst en bezorgdheid van paus Franciscus: “Wij doen een beroep op de Russische autoriteiten om zich te onthouden van verdere vijandige acties die nog meer lijden zouden veroorzaken en de principes van het internationaal recht negeren. Oorlog is een ernstige belediging van de menselijke waardigheid en hoort niet thuis op ons continent.”

Verbonden en solidair
De bisschoppen drukken hun verbondenheid en solidariteit uit met Oekraïne en vragen de internationale gemeenschap, inclusief de Europese Unie, dringend “om niet te stoppen met het zoeken naar een vreedzame oplossing voor deze crisis door middel van diplomatieke dialoog.” Vluchtelingen uit Oekraïne die internationale bescherming zoeken, moeten worden verwelkomd. “Het is onze roeping, onze verantwoordelijkheid en onze plicht om hen als broeders en zusters te verwelkomen en te beschermen,” aldus de Europese bisschoppen.

De bisschoppen onderstrepen de oproep tot gebed van de paus: “Samen met paus Franciscus bidden we tot Onze Lieve Vrouw, de Koningin van de Vrede, dat de Heer degenen die politieke verantwoordelijkheid dragen moge verlichten om hun geweten serieus te onderzoeken voor God, die de God is van vrede en niet van oorlog; die de Vader is van allen, niet slechts van sommigen, die wil dat wij broeders zijn en geen vijanden.”

De Nederlandse bisschoppen reageren geschokt op de gebeurtenissen in Oekraïne. Zij hopen dat vele gelovigen wereldwijd zich aansluiten bij het gebed van paus Franciscus en het vasten op Aswoensdag. Het is belangrijk om te blijven bidden opdat deze bedreiging eensgezind tegemoet getreden kan worden om tot vrede te komen.
Voor de vieringen in het komende weekend en zo lang als nodig, reiken de bisschoppen onderstaande voorbede aan.

Voorbede
Voor vrede en gerechtigheid in de Oekraïne:
dat partijen de weg van dialoog en onderhandelingen kiezen in plaats van oorlog en geweld,
dat mensenrechten steeds gerespecteerd worden, burgers beschermd worden en slachtoffers worden opgevangen,
dat met de stuwkracht van de Heilige Geest onvermoeibaar gewerkt wordt aan verzoening en samenwerking in Europa.

logobisschoppenconferentie

De Rooms-Katholieke bisschoppen van Nederland publiceren op woensdag 15 december een boodschap voor Kerstmis. In verband met de coronamaatregelen kunnen de kerstdagen niet worden gevierd met grote bijeenkomsten maar, schrijven de bisschoppen, ‘wel kunnen we daardoor aandacht geven aan de volle betekenis van Kerstmis: de komst van Christus in ons leven en in de wereld. “Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer” (Lucas 2:11).’

‘Tussen de donkere wolken van de coronapandemie is er licht. We zien dat overal om ons heen’, zeggen de bisschoppen. ‘Tijdens de pandemie staan mensen op om anderen te helpen. Ze kunnen zo getuigen van Christus’ licht, liefde en vrede, zoals de engelen in de Kerstnacht: “Eer aan God in den Hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft” (Lucas 2:14).’

Klimaat, vluchtelingen, hulpverleners
De bisschoppen wijzen onder meer op de inzet van velen op het gebied van het klimaat en zorg voor de schepping. Ze noemen de hulp aan vluchtelingen en de voortdurende inzet van zorg- en hulpverleners ook als deze inzet wordt tegengewerkt.

Verder schrijven ze over het synodale proces dat paus Franciscus in gang heeft gezet voor de Rooms-Katholieke Kerk wereldwijd: het samen op weg zijn in geloof. Het onderweg zijn verbinden ze met Kerstmis. ‘Kerstmis is een tijd van vreugde. We weten dat God ons nooit in de steek laat. Hij wijst ons in Jezus de weg naar echte menselijkheid. Hij laat ons onze eigen waardigheid en die van elkaar zien. Hij geeft vrede. Met die boodschap gaan we samen op weg.’

diakenwijdingWillem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, heeft vandaag, 13 november, Erik Rozeman tot diaken gewijd. In de Sint Catharinakathedraal te Utrecht waren veel parochianen aanwezig. Rozeman is tot transeunt diaken gewijd: de laatste stap op weg naar de priesterwijding, die op 18 juni 2022 zal plaatsvinden.

Erik Rozeman werd op 10 april 1985 geboren in Hengelo (O). Hij volgde zijn priesteropleiding aan het Ariënsinstituut in Utrecht. Voordat hij met de priesteropleiding begon, heeft hij de studie rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden afgerond. Na zijn afstuderen werkte hij als jurist.

Per 1 september 2021 heeft kardinaal Eijk hem benoemd als kandidaat-priester en lid van het pastoraal team in de parochie Z. Titus Brandsma

Opname
Van de plechtigheden is een opname gemaakt, welke hier is terug te zien.

Pater Titus BrandsmaOp 9 november 2021 hebben de kardinalen en bisschoppen, die lid zijn van de Congregatie voor de Heiligverklaringen, in hun gewone vergadering een positief besluit genomen inzake de heiligverklaring van Titus Brandsma. Daarmee komt deze heiligverklaring weer een stap dichterbij.

Dit heeft de postulator van het generaal bestuur van de Karmelorde in Rome op 10 november laten weten aan de Nederlandse Provincie van de Karmelieten.

De prefect van de congregatie, kardinaal Marcello Semeraro, zal spoedig de conclusies ter goedkeuring voorleggen aan paus Franciscus. Als de paus de conclusies bevestigt, kan de heiligverklaring worden aangekondigd.

De Nederlandse Provincie van de Karmelieten laat weten dankbaar te zijn voor de positieve resultaten die tot nog toe zijn bereikt. Ze hoopt dat de aankondiging van de heiligverklaring van de Karmeliet Titus Brandsma spoedig zal plaatsvinden en dat het leven en de spiritualiteit van Titus velen zal inspireren.

Voorkant gedachtenisprentje 25 jarig priesterfeest Henrie ten HaveDeze tekst stond te lezen op het gedachtenisprentje dat zondag 24 oktober aan alle bezoekers van de feestelijke Hoogmis in Wageningen is uitgereikt. Pastoor ten Have vierde zijn vijfentwintig jarig priester jubileum. 

Wat een mooie, stralende dag was het 24 oktober!  Een viering, waar veel over is te vertellen, maar die u beter zélf een keertje kunt Viering terugkijken 25 jarig priesterfeest Pastoor ten HaveDat kan, want alles is gefilmd, inclusief het aanbieden van het cadeau van alle parochianen.

Liturgie
De bijbehorende liturgie is onderaan bij de bijlagen te vinden. Aan het einde van deze liturgie geeft pastoor Henri een toelichting van de keuzes die hij heeft gemaakt in deze liturgie. Keuzes, die verwijzen naar de afgelopen 25 jaar. Een aanrader om bij het bekijken van de viering er bij te nemen. 

Viering druk bezocht
Vele parochianen van alle locaties hebben ervoor gezorgd dat het een onvergetelijke dag was!

Pastoor Henri aan het begin van de viering:
“Heel indrukwekkend en ook wel een beetje emotioneel om zoveel bekende en dierbare gezichten van familie, en parochianen hier voor me te zien” 

Pastoor Henri aan het einde van de viering:
“Dank jullie wel, ik had het me niet mooier kunnen bedenken.” “Dit is heel geweldig, ik heb er geen woorden voor.”

 En dát zegt voldoende! Foto's, in overvloed gemaakt, komen binnenkort beschikbaar op de website.

Roosterwijziging liturgieroosterHet liturgierooster zoals dat gepubliceerd is in het parochieblad en op deze website is op één of meerdere punten gewijzigd, zie onderstaande mededeling(en).
 
Op zaterdagavond 6 november zal Roderick Vonhögen voorgaan in plaats van pastoor ten Have
- Op zaterdag 18 december zal de viering van 18.30u niet in Wageningen zijn, maar in Ede

euroHelaas moeten wij mededelen dat onze penningmeester Philip van Wersch per 1 oktober 2021 zijn functie heeft neergelegd. Hij kan zich niet langer verenigen met de huidige koers die het parochiebestuur heeft uitgezet en heeft voor hemzelf de conclusie getrokken dat hij hiervoor geen verantwoording  kan en wil dragen. Uiteraard respecteren wij Philip zijn beslissing.

Ik vind het heel jammer dat wij de verschillen van inzicht niet hebben kunnen overbruggen. Wij hebben de laatste jaren goed samengewerkt en dan is het jammer dat wij niet samen de eindstreep hebben kunnen halen. Philip: hartelijk dank voor het vele werk dat je de laatste jaren voor onze parochie hebt verzet. Penningmeester is vaak niet de meest dankbare functie.

Het parochiebestuur is zich nu aan het beraden hoe wij de taken tijdelijk verdelen om de voortgang van de financiële zaken zeker te stellen. Het e-mail adres penningmeester@pztb.nl wordt gewoon uitgelezen en kan nog steeds gebruikt worden in de communicatie.

Thom Verlinden
Vicevoorzitter parochiebestuur

 

Wijziging terugkerende activiteitenAchterop de Titus Breed treft u doorgaans het rooster van terugkerende activiteiten binnen de gehele parochie, anders dan liturgievieringen. Na het ter perse gaan van de meest recente editie is dit rooster op een aantal punten gewijzigd.

In de bijlage treft u het juiste actuele overzicht aan.

 

Berry met laptop in de Bernulphuskerk.Sinds de zomer beheert Berry van Brakel (45) de website van onze parochie. Hij is, met een mooi woord, webmaster. Berry is de opvolger van Peter Wijngaard. 

“Ik zag het wel zitten toen Peter in het overleg tussen locatieraden en parochiebestuur vroeg of iemand interesse had om het werk voor de website over te nemen”, vertelt de nieuwe webmaster. “Ik werk bij een onderdeel van de netwerkbeheerder Alliander, die ons allemaal voorziet van energie. Met collega-technici zorg ik ervoor dat de computersystemen die nodig zijn voor het transport van stroom functioneren. Er komt echt een hoop bij kijken om het licht, met een kleine letter ‘l’, te laten branden…”

Ervaring met websites
De elektronische verwerking, opslag en overdracht van informatie om een bedrijfsproces goed te laten verlopen, dat komt al een beetje in de buurt van het beheer van de website van een parochie. Berry van Brakel heeft ervaring met de bouw en het onderhoud van websites. “Ik speel al sinds mijn zevende jaar trompet, eerst bij muziekverenging Jubal Oosterbeek, nu bij de Koninklijke Harmonie Oosterbeek. Voor beide verenigingen heb ik de websites verzorgd”, zegt Berry. 

Ook als parochiaan is hij actief voor de locatie Oosterbeek: “Ik beheer sinds 2008 de website van de geloofsgemeenschap www.bernulphus.nl en ben zeven jaar lid van de locatieraad, en verder acoliet en koster.” Berry woont met zijn vrouw Martine en hun dochter en zoon in Wolfheze. “Ik verdeel de tijd die overblijft tussen parochie en muziekvereniging.”

Meer berichten gewenst
Het beheer van de website van de parochie kost hem naar eigen zeggen ‘vooralsnog weinig moeite: ik vind het gewoon een leuke klus’.

“Wel valt me op dat er niet zo heel veel content binnenkomt, dat zijn berichten en illustraties voor publicatie op het web. Daarom een oproep aan locaties en parochianen: heeft u iets interessants voor uw mede-parochianen, mail het me dan. Nieuws is nieuws, ook voordat het in het parochieblad of de lokale nieuwsbrief staat.”

Berry’s ideaal is dat er meer samenhang komt tussen de inzet van communicatiemedia van onze parochie.  “Dus tussen de site van de parochie www.ztitusbrandsmaparochie.nl (‘of lekker kort’: www.titusb.nl), www.tituszoekt.nl, TitusBreed, de Facebook-pagina en het YouTube-kanaal van de parochie, en straks wellicht ook Twitter en WhatsApp. Al die verschillende informatiekanalen hebben hun eigen waarde, samen hebben ze meerwaarde voor onze parochianen. Zeker met één redactie.”

Leesbaar en vindbaar
In de tussentijd is Berry van Brakel enthousiast aan de slag gegaan. “Een website biedt tegenwoordig zoveel meer mogelijkheden dan vroeger. Vanuit het systeem wordt de aangeboden tekst met beeld omgezet in een webpagina. Ik zorg graag voor een actuele website waarop berichten goed leesbaar worden gepresenteerd en gemakkelijk vindbaar zijn.”

Informatie voor de website in de vorm van een bericht, liefst met illustratie, kunt u mailen naar berry.van.brakel@gmail.com

 

Jolanda van Marwijk, nieuwe gezicht van de administratieAan Jolanda van Marwijk is het wel toevertrouwd om voor een parochie te werken en met parochianen om te gaan. Zij is lid van het locatiepastoraat (locatieraad & pastoraatsgroep) van de St. Willibrorduskerk in Herveld, deel van de parochie Maria Magdalena, is er penningmeester en koster. Vanaf 4 oktober is zij financieel-administratief en secretarieel medewerker van onze parochie, als opvolgster van Denise de Jong.

Eerst verrichtte Jolanda zeven jaar lang administratief werk voor kunststofproducent Albers Alligator in Wageningen, de afgelopen 29 jaar heeft ze de administratie gevoerd voor Samen Zorgen, een stichting die twee zorg- en verpleeghuizen beheert in Heteren en Herveld. Die opgeteld 36 jaren werkervaring komen meer dan goed van pas in haar nieuwe baan bij onze parochie, op de administratie in Wageningen.

Veelheid aan taken
Zij gaat voor 28 uur in de week aan de slag (niet op woensdagmiddag en op vrijdag) met een veelheid aan taken, zoals de verwerking van het financiële verkeer, betalingen en ontvangsten, het tellen en bijhouden van collecte-opbrengsten, en de administratie van de begraafplaatsen inclusief bijbehorende financiële transacties. Daarnaast ondersteunt zij het parochiebestuur in zijn correspondentie, en doet ze vier uur in de week secretariaatswerk voor pastoor Henri ten Have. “U bent een spil naar de lokale secretariaten van de parochie”, zo stond in de advertentie.

Zijn het, allemaal bij elkaar, niet heel veel werkzaamheden voor één persoon? Jolanda, met een glimlach: “Ik hou juist van veelzijdigheid in mijn werk, dus niet van het vooruitzicht om heel de dag met hetzelfde bezig te zijn. Bij Samen Zorgen heb ik onder meer de salarisadministratie verzorgd voor 300 collega’s en heb ik ook in de ondernemingsraad en personeelsvereniging gezeten. Ook in mijn persoonlijk leven ben ik actief, voor het gemeenschapshuis, scouting, de organisatie van de grootste Avondvierdaagse in onze regio Overbetuwe, en voor de kerk, natuurlijk.”

Eénpersoonspositie
Jolanda van Marwijk woont haar nu 56-jarige leven lang in Herveld-Andelst, ze is getrouwd met Tonny, het echtpaar heeft twee volwassen dochters. “De nieuwe stap naar de parochie zalige Titus Brandsma trekt me erg aan”, zegt ze. “Het is een solistische functie, maar gelukkig met veel contacten met vrijwilligers, bestuur en pastoraal team van de parochie. Met hen bouw ik graag een goede verstandhouding op.”

 

Erik legt de ambtseed af

“God is onbekend voor velen. Erik, jij mag je geroepen weten om God bekend te maken in een tijd en cultuur die doof lijkt voor zijn Woord.”

In de St. Johannes de Doper-Geboortekerk in Wageningen sprak vicaris Hans Pauw deze woorden tot Erik Rozeman bij diens presentatie als kandidaat-priester en pastoraal teamlid van de parochie zalige Titus Brandsma. Zaterdagavond 4 september viel het zonlicht door de glas-in-loodramen van de kerk.

De kracht van Gods nabijheid
De ouders en zus van Erik behoorden tot de vele kerkgangers bij de eucharistieviering, ‘die onze bron is van kracht en inspiratie’ zoals de vicaris zei. Hij begon de viering met het voorlezen van de benoemingsbrief van de aartsbisschop van Utrecht kardinaal Eijk, waarin deze de kandidaat-priester “Gods onmisbare zegen, de kracht van Zijn nabijheid, en vreugde en voldoening in het werk” toewenst. Aan het eind van de viering sprak Erik dat hij “nooit gedacht had na zijn stage zo snel als kandidaat-priester” terug te keren in de Titus Brandsma-parochie.

Erik legt de Geloofsbelofte af
“Ik ben dankbaar. Het werk van vrijwilligers maakt hier grote indruk op me, veel parochianen heb ik leren kennen, en ik ben blij met pastoor Ten Have samen te blijven werken”, aldus Erik, die in navolging van bisschop Augustinus van Hippo eindigde met: “Ik ben priester voor de mensen en christen met de mensen.” Ik vraag u: “Bid voor mij, ik bid voor u”.

Vicaris Pauw trok in zijn overweging de boodschap van het Evangelie over de genezing door Jezus van een doofstomme (Marcus 7, 31-37) door naar de opdracht waar Erik Rozeman en alle medepriesters en -gelovigen vandaag voor staan. “Het werk van gebarentolk Irma Sluis bij de persconferenties over de corona-aanpak heeft laten zien, dat doven via haar de boodschap konden verstaan”, zei Hans Pauw. “Op  bezoek bij mijn oom-missionaris in Malawi zag ik op een dovenschool, hoe kinderen op de resonantie van trommelslagen de stand van de mond leerden oefenen om een letter uit te spreken. De leraar en leerling oefenden met eindeloos geduld. Het vergt een onvoorstelbaar intensief proces om mensen tot verstaan en tot spreken te brengen.”

Gods belofte verstaan
“In het Evangelie steekt Jezus de vingers in de oren van de doofstomme, Hij raakt zijn tong met speeksel aan, bidt, zucht en spreekt ‘Effata’, ga open. Hoewel Jezus hen dat verbiedt, verkondigen de omstanders met steeds luider stem: ‘Hij heeft alles wel gedaan, Hij laat doven horen en stommen spreken.’ In het Evangelie kan de genezen doofstomme weer horen en spreken, maar hij zwijgt. Is hij dan de enige die de vervulling van Gods belofte heeft verstaan?”, sprak de vicaris. Om in de tijd van het heden te vervolgen: “Wie tegenwoordig van God spreekt, richt zich vaak tot dovemans oren. Mogen mensen komen tot verstaan, tot de Blijde Boodschap.”

Applaus
In de viering legde Erik de ambtseed af, tot slot nam hij het applaus van de kerkgangers in ontvangst: dankbaar en stralend.